Persoonlijk

Om over na te denken

23 januari 2013

JIJ ZEGT

GOD ZEGT

BIJBEL VERZEN

Het is onmogelijk

Alle dingen zijn mogelijk

(Luc 18:27) Jezus zei: ‘ De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.’

Ik ben te moe

Ik zal je rust geven

(Matt 11:28-30)   28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Niemand houdt echt van mij

Ik hou van jou

(Joh 3:16)  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

(Joh 3:34) Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat.

Ik kan niet verder

Mijn genade is u genoeg

(2 Kor. 12:9)   Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Ik krijg het niet voor elkaar

Ik baan de weg voor jou

(Spr. 3:5, 6)  5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Ik kan het niet

Je kunt alle dingen

(Fil 4:13) Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

Ik ben niet bekwaam

Ik ben bekwaam

(2 Kor. 9:8) En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Het is het niet waard

Het zal het waard zijn

(Rom 8:28 ) En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Ik kan mezelf niet vergeven

Ik zal je vergeven

(1 Joh 1:9)   Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
(Rom 8:1) Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn

Ik kom er niet uit

Ik zal in al je noden voorzien

(Fil 4:19) Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Ik ben bang

Ik heb je geen geest van angst gegeven

(2 Tim 1:7)  Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Ik ben altijd bezorgd en gefrustreerd

Werp al je zorgen op Mij

(1Pet 5:7) Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Ik ben niet slim genoeg

Ik geef je wijsheid

(I Kor. 1:30) Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,

Ik voel me alleen

Nooit zal Ik je afvallen, nooit zal Ik je verlaten

Hebr. 13:5) Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: * Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

Gijsbert van Sijpveld
gg.vansijpveld@hetnet.nl


Zie ook