Vergadering kerkenraad

3 februari 2023

In januari waren er weer vergaderingen van de kerkenraad en de diverse colleges.

Consistorievergadering
Op 23 januari vergaderde 'het college van ouderlingen en predikanten' dat we doorgaans aanduiden als het consistorie. Dit college heeft als eerste en belangrijkste taak het pastoraat in onze gemeente: zoals onze Heere Jezus de Goede Herder is, zo hebben de predikanten en wijkouderlingen een taak als 'onder-herders' in onze gemeente.

In de vergadering van 23 januari werd de gelofte van geheimhouding afgelegd door 3 gemeenteleden: Bertus van Beek, Evert Legemaat en Alie van Arkel. De eerste twee broeders hebben een taak gekregen in het ouderenpastoraat. En zuster Van Arkel zal een nieuwe taak oppakken in het pastoraat voor woongemeenschappen zoals Parousie en Ter Wheme.
Gemeente, bid voor hen!

Kerkenraadsvergadering
Op 30 januari vergaderde de kerkenraad. We hebben deze vergadering gesproken met een afvaardiging van de zondagsschool en het kinderbijbeluur. Het is goed om van tijd tot tijd een ontmoeting te hebben met vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn.

Ook keken we vooruit naar de komst van ds. Stehouwer. Alle administratieve zaken zijn ondertussen afgehandeld en de 'approbatie' is bij de classis aangevraagd.

In deze vergadering spraken we over meer. De toekomst van de collecte is één van die andere onderwerpen, maar daarover hebben we even voor de duidelijkheid een apart berichtje gemaakt. Daarnaast was er aandacht voor de bekendheid van de diaconie, de vakantiebijbelweek, en de werkwijze van de preekregelaar. Al vele jaren zorgt br. Jan Reijnoudt ervoor dat er wekelijks twee voorgangers zijn voor de erediensten. Het is goed om te vernemen hoe zo'n preekrooster tot stand komt. Ter informatie: op dit moment is het preekrooster van 2024 in grote lijnen al gereed - met als één van de uitgangspunten dat ds. Bergshoeff nog bij ons blijft...


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht