Vergadering kerkenraad

22 december 2023

Op maandag 11 december vergaderde de kerkenraad. Naast veel organisatorische bespreekpunten, stonden ook diepgravende agendapunten voor ons klaar. Hoogtepunt was - wat mij betreft - de bezinning onder leiding van ds. Stehouwer. Het is bijzonder om aan de hand van Gods Woord intensief van gedachten te wisselen čn samen te bidden.

Deze vergadering hadden we ook een ontmoeting met de commissie geloofsopvoeding. Hoe belangrijk is het wat we als gemeente samen focussen op wat de Bijbel ons leert! Bij geloofsopvoeding denken we in de eerste plaats aan de kinderen en jongeren van onze gemeente, maar vergeet niet dat groei voor iedereen een opdracht van God is, zoals Petrus ons vermaant aan het einde van zijn tweede brief als het gaat over het uitzien naar de dag van God:
"U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen."

Vacatures kerkenraad
Ouderling-kerkrentmeester Vincent van Arkel heeft vanwege gezondheidsredenen zijn ambt heeft moeten neerleggen. Als zijn opvolger heeft de kerkenraad Wim Griffioen benoemd. In de nog bestaande vacature voor wijkouderling heeft de kerkenraad Cristian Valkenburg benoemd. We zijn dankbaar dat beide broeders hun benoeming tot het ambt hebben aanvaard.

Zoals ik eerder in het kerkblad heb geschreven, heeft de kerkenraad de achterliggende periode diverse keren vergaderd over de manier waarop vacatures in de kerkenraad vervuld zouden kunnen worden. Hierover is ook advies van de classis gevraagd. Uiteindelijk is besloten dat dit voor een groot deel hetzelfde blijft als het de achterliggende jaren geweest is: bij vacatures in de kerkenraad worden verkiezingen gehouden waarbij de gemeente per vacature uit een dubbeltal van twee broeders kan kiezen. Wanneer er een tweede ronde nodig is, kan ervoor gekozen worden dat een broeder benoemd wordt in een vacature. Dit laatste is de normale route bij vacatures voor een ouderling (of diaken) met een bijzondere opdracht, zoals in het geval van de vacature van Vincent van Arkel, die scriba van het college van kerkrentmeesters was.


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht