Wat doet de diaconie

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de "dienst van de barmhartigheid" aan de gemeente en aan de wereld. De diaconale zorg richt zich in het bijzonder op zieken, bejaarden, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, op mensen die maatschappelijk in de problemen geraakt zijn (bijv. verslaafden) en op mensen die financiële problemen hebben.

Die zorg richt zich in eerste instantie op onze gemeenteleden, maar daarnaast ook op anderen in Nederland en elders in de wereld. Zo kan er gesproken worden van gemeentediaconaat, binnenlands diaconaat en werelddiaconaat.

De diakenen hebben ook als opdracht om de gemeente(-leden) op te roepen tot onderling dienstbetoon. Die oproep vindt plaats omdat onze Heere Jezus Christus ons voorgegaan is in het dienen. De geschiedenis van de voetwassing uit Johannes 13 leert ons dat duidelijk.

In onze gemeente zijn 8 diakenen werkzaam. Zie de het overzicht van het college van diakenen voor hun namen en contactgegevens. De diakenen werken per wijk. De wijkindeling is identiek aan de wijkindeling voor het pastoraat.

De financiële middelen die nodig zijn om het diaconale werk te verrichten, worden opgebracht vanuit collecten en het bezit van de diaconie. De diaconie heeft een bankrekening bij de Rabobank: NL28 RABO 0355 1350 78

Zie ook: