ANBI Diaconie

De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel is aangemerkt als ANBI-instelling.

> Bekijk de informatie over de rekeningnummers van de Diaconie

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.03.142
Kvk-nummer 76350673
Website adres: www.hervormdscherpenzeel.nl
E-mail: diaconie@hervormdscherpenzeel.nl
Adres: Kerkplein 191
Postcode: 3925 KV
Plaats: Scherpenzeel
Postadres: Postbus 67
Postcode: 3925 ZH
Plaats: Scherpenzeel

De Hervormde Gemeente te Scherpenzeel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: ďEen gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramentenĒ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B.   Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art 3).

C.    Doelstelling/visie.

Missie - Hier staan we
Onze gemeente is een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met het geheel van de kerk deelt de gemeente in de aan IsraŽl geschonken verwachting.
Wij geloven dat de gemeente van Christus is. Hij is de Koning en vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente.
De leden van de gemeente worden in het geloof geleid door de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Zij zijn geroepen tot bekering in discipelschap van onze Heere Jezus Christus en een leven tot eer van God.
De Bijbel, als de door God geÔnspireerde openbaring, is het fundament van en de norm voor heel de gemeente.

Visie - Deze weg gaan we
Vanuit de realiteit van de zonde en de gebrokenheid van de schepping, zien we uit naar vervulling van de verlossing in Christus.
De leden van Christus' gemeente krijgen gezamenlijk en persoonlijk deel aan de genadegaven van Christus. Zij zetten al hun gaven - zowel geestelijk als materieel - in ten nutte van anderen in de gemeente als het lichaam van Christus.
De gemeente van Christus belijdt haar vreemdelingschap in de wereld en heeft de opdracht zich in liefde tot de naaste te wenden.
De gemeente weet zich een klein onderdeel van Gods wereldwijde kerk en oefent de broederlijke gemeenschap met andere gemeenten dichtbij en ver weg.
De gemeente heeft de roeping zicht te krijgen op haar onopgeefbare verbondenheid met het volk IsraŽl.

D.   Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op deze website vindt u het beleidsplan ďDienenĒ 2016-2024 van de diaconie van onze gemeente.

E.   Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers (indien aanwezig) is geregeld in de ĎArbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandí. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G.   Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuÔteit. In de kolom begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het jaar volgend op het verslagjaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar.

ANBI diaconie

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De diaconie bezit ook vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.