ANBI Herv. Gem. Scherpenzeel

De Hervormde gemeente Scherpenzeel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

> Bekijk de informatie over de rekeningnummers van het College van kerkrenrmeesters

Iedere ANBI is verplicht om een aantal gegevens via de website openbaar te maken. De gegevens zijn hieronder weergegeven:

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Scherpenzeel (gld)
RSIN/Fiscaal nummer: 002568093
Kvk-nummer 75740966
Website adres: www.hervormdscherpenzeel.nl
E-mail: scriba@hervormdscherpenzeel.nl
Adres: Kerkplein 191
Postcode: 3925 KV
Plaats: Scherpenzeel
Postadres: Postbus 55
Postcode: 3925 ZH
Plaats: Scherpenzeel

De Hervormde gemeente Scherpenzeel is een geloofsgemeenschap op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 5 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

Missie - Hier staan we
Onze gemeente is een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met het geheel van de kerk deelt de gemeente in de aan Israël geschonken verwachting.
Wij geloven dat de gemeente van Christus is. Hij is de Koning en vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente.
De leden van de gemeente worden in het geloof geleid door de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Zij zijn geroepen tot bekering in discipelschap van onze Heere Jezus Christus en een leven tot eer van God.
De Bijbel, als de door God geïnspireerde openbaring, is het fundament van en de norm voor heel de gemeente.

Visie - Deze weg gaan we
Vanuit de realiteit van de zonde en de gebrokenheid van de schepping, zien we uit naar vervulling van de verlossing in Christus.
De leden van Christus' gemeente krijgen gezamenlijk en persoonlijk deel aan de genadegaven van Christus. Zij zetten al hun gaven - zowel geestelijk als materieel - in ten nutte van anderen in de gemeente als het lichaam van Christus.
De gemeente van Christus belijdt haar vreemdelingschap in de wereld en heeft de opdracht zich in liefde tot de naaste te wenden.
De gemeente weet zich een klein onderdeel van Gods wereldwijde kerk en oefent de broederlijke gemeenschap met andere gemeenten dichtbij en ver weg.
De gemeente heeft de roeping zicht te krijgen op haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdscherpenzeel.nl vindt u het beleidsplan 2016-2024 van onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de "Generale regeling rechtspositie predikanten". De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de "Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland".
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïtei. In de kolom begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het college van kerkrentmeesters in het jaar volgend op het verslagjaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar.

anbi CvK

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Hervormde gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De incidentele baten over 2021 en 2022 zijn nagenoeg geheel het gevolg van de verplichte herwaardering woonhuizen tot de WOZ-waarde.