CvK algemene informatie

Het college van kerkrentmeesters is naar de bepalingen van de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente. Hiervan uitgezonderd zijn de zaken van diaconale aard. De kerkrentmeesters dragen zorg voor de instandhouding van eredienst en pastoraat en het beheer van de kerkelijke gebouwen.

De kerkrentmeesters verrichten hun werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties alsmede met inachtneming van de bepalingen in de plaatselijke regeling gesteld. In onze gemeente zijn drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters werkzaam.

Bij de volgende instellingen onderhoudt het college van kerkrentmeesters een rekening, te weten: Rabobank, rekeningnr. NL11 RABO 0372404197 en de kerkelijke kasgeldrekening rekeningnummer: NL77 RABO 0373 7286 11. Alle ten name van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Scherpenzeel.