CvK algemene informatie

Het college van kerkrentmeesters is naar de bepalingen van de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente. Hiervan uitgezonderd zijn de zaken van diaconale aard. De kerkrentmeesters dragen zorg voor de instandhouding van eredienst en pastoraat en het beheer van de kerkelijke gebouwen.

De kerkrentmeesters verrichten hun werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties alsmede met inachtneming van de bepalingen in de plaatselijke regeling gesteld. In onze gemeente zijn drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters werkzaam.

Bij de volgende instellingen onderhoudt het college van kerkrentmeesters een rekening, te weten: Rabobank, rekeningnr. NL11 RABO 0372404197 en de kerkelijke kasgeldrekening rekeningnummer: NL77 RABO 0373 7286 11. Alle ten name van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Scherpenzeel.

Wie zijn de kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeester (secretaris)
W. (Wim) Griffioen
Wilgenhof 55
3925 HT Scherpenzeel
06-18484371
wgriffioen@hervormdscherpenzeel.nl
Ouderling-kerkrentmeester
R. (Roelof) van Bennekom
rvanbennekom@hervormdscherpenzeel.nl
Ouderling-kerkrentmeester:
H. (Henk) van der Veen (voorzitter)
Westeinde 22
3925BX Scherpenzeel
06-37357045
hvanderveen@hervormdscherpenzeel.nl
Kerkrentmeester (penningmeester):
G. (Gijs) van de Geer
Rembrandtlaan 20
3925 VD Scherpenzeel
tel. 033-2773732
gvandegeer@hervormdscherpenzeel.nl
Kerkrentmeester:
S. (Simon) Punt
spunt@hervormdscherpenzeel.nl