Plaatselijke regeling - nadere invulling van de kerkorde

Om invulling te geven aan de keuzevrijheid die de kerkorde biedt, moet iedere gemeente een zogenaamde plaatselijke regeling hebben. In april 2014 heeft de kerkenraad de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel opnieuw vastgesteld.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland biedt fundamentele regels voor het leven en werken van de kerk. De kerkorde kent verschillende soorten bepalingen. Te onderscheiden vallen (onder meer):

  1. bepalingen waarin een zaak voor alle gemeenten uniform is geregeld (bijv. dat de ambtstermijn van ouderlingen en diakenen vier jaar is).
  2. bepalingen die van de gemeente uitdrukkelijk vragen een bepaalde zaak zelf te regelen (bijv. de wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord).
  3. bepalingen die aangeven dat een gemeente de vrijheid heeft om al dan niet van een geboden mogelijkheid gebruik te maken (bijv. dat de gemeente de kerkenraad kan machtigen bij de verkiezing van ambtsdragers dubbeltallen op te stellen).

Het kerkordeartikel, dat over de plaatselijke regeling handelt, is Ordinantie 4.7.2. Dit artikel duidt de plaatselijke regeling aan als ‘regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente’.

Zie ook: