Waarom naar de kerk? (14-1)

19 september 2011

…een ambtsdrager is geen bestuurslid…

Niet minder dan 21 antwoorden geeft de hervormde theoloog prof. dr. A. A. van Ruler in 1971, in zijn boekje ”Waarom zou ik naar de kerk gaan? ”Om (eventueel) een ambt te dragen”, is zijn veertiende punt.

De eerste bijzonderheid van het ambt is wel, zegt Van Ruler, dat een mens het volledig stellen kan zonder ooit een ambt in de kerk te ontvangen.

Maar goed, vervolgt hij dan: ”Men kan er voor uitgepikt worden! Dat gebeurt in de verkiezing en roeping. God oordeelt wie geschikt en bekwaam is om een van de ambten te dragen. Dat goddelijke oordeel verwerkelijkt zich door het oordeel van de gemeente heen: door de gemeente en mitsdien door God zelf geroepen tot dit ambt.”

Van Ruler heeft het ambt hoog. Voor hij precies omschrijft wat het volgens hem is, duidt hij eerst wat een ambtsdrager in elk geval niet is. ”In geen geval mogen we redeneren: de gemeente heeft allerlei taken en functies te vervullen en dat laat zij nu doen door de ambten als haar organen.” Een ambtsdrager is dus geen personeelslid of uitvoerend orgaan van de gemeente.

Nog een misvatting: ”Het gezag van Christus berust fundamenteel bij de gemeente en zij laat dat nu uitoefenen via de vergadering van de ambten.” Dus ambtsdragers zijn ook niet te vergelijken met bestuursleden. Nog erger vindt Van Ruler de redenering: ”Daar is het ene ambt van dienaar van het Woord en nu verkiest de gemeente een aantal ouderlingen en diakenen als haar vertegenwoordiging bij het ambt.” Een ambtsdrager is dus ook geen volksvertegenwoordiger.

Wat dan wel? Als je ervan uitgaat, zegt Van Ruler, dat het gezag van de kerk berust bij Christus, als het hoofd van de kerk; en dat Hij zijn kerk regeert door de ambten, dan zijn de ambten ”de organen van Christus in zijn lichaam”. Op een andere plaats in dit hoofdstuk, als Van Ruler spreekt over de kerkdienst en de plicht om daar als ambtsdrager te zijn, noemt hij als reden daarvoor, ”dat ik als gemeentelid, zittend in de kerk, de hele uitbeelding en vertegenwoordiging van God in Christus tegenover me wil hebben! Pas als alle drie de ambten en alle ambtsdragers daar staan of zitten, pas dan heb ik het gevoel: nu is het een kerkdienst. Nu is het een ontmoeting van het volk met zijn God!”

Van Ruler zegt meer over de ambten; hij somt bijvoorbeeld acht ”wonderbaarlijke mogelijkheden op, waarover men niet gauw uitgedacht raakt.” Daarom –bij wijze van uitzondering – volgende keer een tweede aflevering over het punt: ”Om (eventueel ) een ambt te dragen”.

J. Reijnoudt

Waarom naar de kerk?


Terug naar het nieuwsoverzicht