Toerusting in Satu Mare en Borla

24 oktober 2009

Toerustingscursus kerkenraad van Satu Mare

De conferentie werd gehouden van 11 – 14 september 2009 in het conferentiecentrum van Dorcas Center & Camping in Debrecen - Hongarije. De conferentie is weer goed verlopen, het aantal presbyters was helaas wel laag, omdat een aantal broeders door ziekte waren verhinderd.

Ook de voorbereiding van de driejaarlijkse presbyterverkiezing werkte verstorend. Daardoor moesten we op zaterdagavond de conferentie onderbreken voor een reis naar Satu Mare. Dat gaf overigens wel de gelegenheid om de gemeente (en bijna al de presbyters) in een soort leerdienst onderricht te geven over de genadegaven. Ds. Van Oostende heeft dat gedaan in een preek die hij heeft gehouden over 1 Timotheüs 4, 10 en 14. Na de dienst was de voorbereidende verkiezing.

Op de conferentie was deze keer de spits vooral gericht op instructie voor wat betreft het verdelen van de werkzaamheden van het presbyterium. Daarbij wordt ieder ingeschakeld voor deeltaken, passend bij de van God gekregen genadegaven. Tijdens de conferentie zijn we verder gegaan met het instructieboek: "Légy köszikla!" door ds. Papp Vilmos. De titel betekent: "Wees een rots" (ter toelichting: Een rots, zoals Petrus en de andere discipelen waren).

Deze keer hebben we behandeld:

  • Op zaterdag 12 september: Bijbelstudie over Exodus 18,13-27.
    Uit het instructieboek: Aan wie behoort de presbyter toe? Aan de dominee of aan de gemeente of aan God?
  • Op zondagavond 13 en maandag 14 september: Bijbelstudie over Lukas 12,42-48 en 1 Petrus 5,1-4.
    Uit het instructieboek: De presbyter en zijn gemeente. Hiermee zijn we heel intensief bezig geweest, wat uiteindelijk resulteerde in een werkmodel. Daarbij hebben het moderamen plus de overige aanwezige broeders uitgesproken dat de kerkenraad hiermee aan de gang zal gaan. De rest van het jaar zal de nieuwe taakverdeling worden voorbereid onder leiding van de predikant en de curators, en vanaf 1 januari 2010 willen de broeders ermee aan de slag.
  • Op maandag 14 september: Bijbelstudie over 2 Timotheüs 2,1-3.
    Uit het instructieboek: De presbyter en het leerproces.

Op zaterdagmiddag heeft Mw. Van Oostende haar nieuwe lezing met dia’s gepresenteerd over 100 Jaar Reformatie in Hongarije en Transsylvanië (1550-1650). Twee jaar geleden was hierom gevraagd. De lezing werd ook bijgewoond door Rev. Balogh Barnabas, een predikant die sinds kort betrokken is bij het leiding geven aan de Dorcas projecten in Hongarije. De lezing werd met grote waardering ontvangen, omdat nu eens in kort bestek de eigen geschiedenis van de Reformatie werd weergegeven, na eerder de Lutherse Reformatie en de tijd van de Reformatie door de ogen van een vrouw, namelijk die van Idelette van Bure, de vrouw van Calvijn.

Verder overleg
Maandagmiddag zijn we teruggegaan naar Satu Mare. We hebben in de loop van de week diverse gesprekken gevoerd, waaronder ook over het warmemaaltijdproject. Er is een ander restaurant gevonden dat de maaltijden gaat verzorgen en op 13 oktober is men weer gestart met het rondbrengen van de maaltijden.

Donderdag 17 september hebben we gesproken met de Diakonische Gruppe. Er worden vanuit deze groep pastorale bezoekjes gebracht bij gezinnen of alleenstaanden die voor ondersteuning in aanmerking komen. Ook zorgen zij voor het uitdelen van de kerstpakketten.

In een vorige nieuwsbericht heeft u al kunnen lezen over het bezoek aan Borla en de aanstelling van mw. Tünde Barabás. Zij werkt evenals de jeugdleiders in Satu Mare met het kinderblad Örömhir en wij hoorden zeer positieve berichten over het werken met dit blad.

Hoe moet het nu verder met de toerusting van de kerkenraad? Tijdens een gesprekje tussendoor kwam de mogelijkheid aan de orde om volgend jaar de toerustingscursus hier in Nederland te houden en die te combineren met het uitwisselingsbezoek dat voor 2010 op de rol staat. Dat gaat de Commissie nu onderzoeken in overleg met de kerkenraad van Satu Mare.

Collecte
De collecte van zondag 1 november zal bestemd zijn voor het werk in de gemeenten van Satu Mare en Borla. In het licht van het bovenstaande en ook van het bericht van de vorige kerkbode over Borla, hopen en bidden wij dat onze gemeente hier door hun gaven er blijk van zal geven van harte dit opbouwwerk in onze zustergemeenten te ondersteunen.

Om de onderlinge verbondenheid te benadrukken zullen wij de gemeente hier en de gemeenten van Satu Mare en Borla vragen deze zondag dezelfde psalm te zingen en voorbede te doen voor elkaar.

We zijn er diep van overtuigd dat onze gaven alleen vruchtbaar zullen zijn als ze worden ondersteund door een afhankelijk gebed. Laten wij voor de broeders en zusters van onze zustergemeenten bidden en vragen of God hun en ons werk wil zegenen.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht