Weer collecteren in de kerk

20 mei 2022

Nu alle coronamaatre­gelen vooralsnog achter ons liggen, heeft de kerkenraad nagedacht over de volgende vragen:

 1. Moet het collecteren weer een plek krijgen in de eredienst?
  De kerkenraad is van mening dat het collecteren ('de dienst van de offerande') een plek moet houden in de eredienst. Besloten is om het moment van collecteren (via de app) te verplaatsen naar voorspel voor de slotpsalm. Voorafgaande zal de predikant de collectiedoelen benoemen en hier een korte toelichting op geven. Het benoemen van de collectedoelen bij de afkondigingen vervalt hiermee. Bij het verlaten van de kerk is er ook gelegenheid om collectebonnen in de daarvoor bestemde collectezakken bij de diverse uitgangen van de kerk te doen.
 2. Kan het collecteren weer op dezelfde wijze plaatsvinden als voor de coronamaatregelen?
  Besloten is dat het doorgeven van de collectezakken tijdens de dienst niet meer zal plaatsvinden. De redenen hiervoor zijn hygiëne en de introductie van de kerkapp die ook kan worden gebruikt bij eventuele herinvoering van coronamaatregelen in de toekomst.
 3. Is er reden om het collecteren via de kerkapp, zoals dit nu plaatsvindt, af te schaffen of te ontmoedigen?
  Nee, die is er niet. Veel transacties vinden via de kerk app plaats. Gemeenten die al langer gebruik maken van deze mogelijkheid hebben hier goede ervaringen mee.
 4. Is het gewenst dat de collectebonnen weer worden geďntroduceerd?
  Ja, dit blijft wenselijk omdat niet iedereen een smartphone heeft of deze mee wil nemen naar de kerk. Bij het verlaten van de kerk kunnen zij hun gaven geven.
 5. Wat is het advies van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters met betrekking tot muntgeld en het overmaken van giften per bank?
  De beide colleges doen het vriendelijke, doch dringende verzoek om geen muntgeld meer in de collectezakken te doen. Er is steeds minder muntgeld in omloop. De banken adviseren digitale betalingen en hebben geen faciliteit meer om het muntgeld te storten.
  Overmaken per bank blijft mogelijk. De penningmeesters van beide colleges stellen het wel op prijs als de juiste bankrekeningnummers worden gebruikt oftewel diaconale giften naar NL28 RABO 0355 1350 78 en giften voor de kerk naar NL11 RABO 0372 4041 97. De giften komen dan op de juiste plaats terecht, fictieve verdeling is niet meer aan de orde en het voorkomt veel onnodig werk.
 6. Wanneer gaat deze vorm van collecteren in?
  De nieuwe stijl van collecteren gaat in vanaf DV zondag 3 juli.
 7. Wanneer kan ik weer collectebonnen kopen?
  Iedere maand op de laatste maandag van de maand. Voor het eerst maandag 27 juni van 19.30 – 20.00 uur in de consistorie.

Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
Albert Gotink
06-5733 5720

Terug naar het nieuwsoverzicht