Open middag en vertraging

25 mei 2019

Terugblik open middag
We mogen terugkijken op een geslaagde open middag. Naast eigen gemeenteleden waren er ook veel dorpsgenoten en zelfs van over de gemeentegrenzen die een kijkje kwamen nemen. Het geeft aan dat er veel belangstelling is voor de geschiedenis van ons dorp en in het bijzonder voor de kerk. Velen heb een blik geworpen in de grafkelder en hebben zich op de hoogte gesteld van de voortgang van de werkzaamheden. Uit de vele gesprekken die we voerden, bleek dat er massaal wordt meegeleefd.

Voortgang van de werkzaamheden
De afgelopen weken zijn er voor wat betreft de vloerrenovatie een aantal ontdekkingen gedaan die gevolgen (zullen) hebben voor de verdere uitvoering en voor de planning van de werkzaamheden:

Op donderdag 25 april is bij graafwerkzaamheden een opening ontstaan in het dek van de grafkelder. Hoewel het bekend was dat er zich in de kerk een grafkelder bevond was het niet bekend in welke staat deze verkeerd en welke positie en afmetingen deze heeft. De vondst van de grafkelder had wel tot gevolg dat een protocol in werking trad waarbij diverse (overheids) instanties op de hoogte werden gesteld. De graafwerkzaamheden moesten worden gestaakt om nader onderzoek te doen. In de week daarop volgend heeft een bouwhistoricus een bezoek gebracht aan de kerk om, na beoordeling, een bouwhistorisch onderzoek te doen naar de grafkelder. Ook de Rijksdienst en de Monumentencommissie hebben zich inmiddels op de hoogte laten stellen. De Rijksdienst, die in dit geval optreed als het bevoegd gezag, heeft aangegeven dat de grafkelder ongemoeid blijft en er, naast het bouwhistorisch onderzoek, geen aanvullend onderzoek in de kelder mag plaatsvinden.

Ondertussen hebben aannemer en architect de positie en de afmetingen van de grafkelder vastgelegd. Uit de hoogtemeting blijkt dat de bovenzijde van de grafkelder hoger ligt dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan. Er blijkt minder ruimte beschikbaar te zijn voor het aanbrengen van de fundering en de constructieve vloer in combinatie met de vloerverwarming en vloerafwerking. Dit betekent dat er gekozen moet worden voor een andere constructieve opzet van de fundering en vloer. De architect en constructeur werken momenteel een alternatief uit.

Om een antwoord te krijgen op de vraag of het aannemelijk is dat er elders in het koor van de kerk, nog meer archeologische vondsten zouden worden gedaan (wat overigens aannemelijk werd geacht), is in overleg met de regio-archeoloog, besloten om een aantal proefsleuven te graven. De in de meest oostelijk sleuf aangetroffen bouwhistorische en archeologische vondsten nopen ons, ook voor dit deel van de vloer de constructie aan te passen.

Het gevolg is dat het geplande aanbrengen van de stalen buispalen vooralsnog niet kon plaatsvinden en opnieuw moest worden ingepland. Hierbij gaat het om een type palen die door een beperkt aantal bedrijven in Nederland kunnen worden aangebracht. Na overleg met het heibedrijf bleek dat deze niet eerder dan de 1e week van juli tijd heeft om te beginnen met het aanbrengen van de palen. Dit betekent dit vertraging van 8-10 weken. Verdere onvoorziene omstandigheden daargelaten betekent dit voor de planning dat we de kerk niet eind september maar eind november 2019 pas weer in gebruik kunnen nemen.

> Lees meer over de vloerrenovatie
> Bekijk de foto's


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht