Terugblik gemeenteavond

1 maart 2019

We mogen terugkijken op een goede gemeente- / informatie­avond op 21 februari. Gemeenteleden en belangstellenden hadden massaal gehoor gegeven aan de uitnodiging om zich te laten informeren over de vervanging van de vloer.

Na de inleidende woorden van ds. Bergshoeff ging Wout van de Kleut in op de oorzaken van de restauratie. Naast het verzakken van de vloer zijn er meerdere schades aan het licht gekomen. Banken komen los van de lambrisering, de zerken zijn gescheurd, de naden tussen de zerken gaan openstaan en de kansel helt over. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de ommanteling van de verwarmingsbuizen asbesthoudend zijn. Een noodzakelijke sanering is onontbeerlijk. 

Hierna kreeg Henk van Woudenberg, auteur van het boek 'De geschiedenis van de Grote kerk van Scherpenzeel' en oud-voorzitter van vereniging Oud -Scherpenzeel het woord. In zijn boeiende betoog ging hij onder meer in op het ontstaan van de Grote kerk in de middeleeuwen. Ook ging hij in op de restauraties van 1939, 1946 en eind jaren '80. De geplande vervanging van de vloer riep bij hem een viertal vragen op. Hoe zit het met de grafkelder onder de kansel? Vinden wij oude funderingsresten? Vinden wij nog restanten van voor de Reformatie? en welke andere archeologische vondsten worden er gedaan? 

Architect Gerben Meussen van Delfgou Architectuur en Monumenten ging in op de rol van de architect ten aanzien van de noodzakelijke onderzoeken die hebben plaatsgevonden, waaronder de bouwhistorische verkenning en de gesprekken met de Monumentencommissie en het Samenwerkingsverband Cultureel Erfgoed van de provincie Gelderland. Ook ging hij in op de gemaakte keuzes met betrekking tot constructie, duurzaamheid, vloerafwerking en het bankenplan. 

Marco van den Essenburg van Bouwbedrijf Osnabrugge en als aannemer betrokken bij de restauratie, vertelde in chronologische volgorde welke werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden en op welke wijze er geacteerd moet gaan worden wanneer er archeologische vondsten worden gedaan. 

Tot slot werd, door de voorzitter van het college ingegaan op de kosten van de vervanging van de vloer, verlichting, verbetering akoestiek, wijziging liturgisch centrum e.d. De totale kosten bedragen ca. € 650.000,--. Dankzij de reeds ontvangen legaten en giften  zijn we in staat dit bedrag te betalen. Wellicht zal een woning verkocht moeten worden, maar dit is  afhankelijk van de eventueel nog te ontvangen subsidies en giften. Na het saneren van de asbest onder de vloer en het vrijgeven van de kerk is het de bedoeling dat er een 'open dag' wordt georganiseerd om kennis te nemen van hetgeen in de kruipruimte onder de vloer te zien zal zijn. Voor wat betreft het elders kerken worden de gemeenteleden door middel van een informatieflyer geïnformeerd. Over het beschikbaar komen van de overgebleven kerkbanken en de vloerdelen zal de gemeente op een later tijdstip worden geïnformeerd.

Planning
Op zondag 24 maart 2019 worden voor de laatste keer - voordat de werkzaamheden van start gaan – in de kerk erediensten gehouden. Vanaf maandag 25 maart 2019 worden alle kerkbanken en andere inventaris uit de kerk gehaald en opgeslagen. Vervolgens wordt de houten vloer weggehaald en de aanwezige asbest door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.

Voordat de nieuwe vloer wordt aangelegd wordt er een open dag georganiseerd. Dit zal naar verwachting medio mei zijn. Omdat het niet bekend is of en welke archeologische vondsten er worden gedaan is de exacte datum nog niet vast te stellen. Tijdens de open dag is het mogelijk de kerk te bekijken en een toelichting te krijgen op de werkzaamheden. Dan is ook regioarcheoloog Petra Kloosterman aanwezig om te vertellen over wat er eventueel in de grond onder de kerk is gevonden. Naar verluidt zijn er mogelijk nog overblijfselen van de periode na de overgang van de gemeente tot het protestantisme. Het college laat dit – nu de vloer tóch weg is – onderzoeken. Henk van Woudenberg zal, tijdens de open dag belangstellenden informeren over de geschiedenis van de kerk.

Opening
Het is op dit moment niet bekend hoe lang de werkzaamheden precies gaan duren, maar het college denkt dat de kerk na de zomer, vanaf eind september, weer gebruiksklaar is. Tot die tijd mogen we voor de ochtenddiensten gebruik maken van de Sionkerk op Renes, waar de dienst om 8.30 uur begint en voor de tweede dienst van De Achthoek aan de Molenweg. Tijdens de periode van de werkzaamheden kerken we niet om 18.30 uur maar om 16.30 uur. We zijn de beide kerkgenootschappen zeer erkentelijk dat dit mogelijk is.

Lees meer

Zie ook eerdere berichten:


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht