De vloer van de kerk

8 januari 2018

Op zondag 24 december is toegezegd met meer informatie te komen over de vervanging van de vloer van de kerk.

Wat is er aan de hand?
Zoals u heeft kunnen lezen in de Scherpenzeelse Krant van 27 december jl. is het college bezig met de voorbereidingen voor het herstellen van de vloer van de kerk.

Hoewel het krantenartikel anders doet vermoeden blijkt de ernst van de verzakking niet van dien aard te zijn dat acute vervanging noodzakelijk is. Echter om erger te voorkomen moeten wel maatregelen worden genomen. De oorzaak van de verzakking is de wijziging van de structuur van het zand onder de vloer. Het zandpakket blijkt zich namelijk meer en meer te verdichten wat uiteindelijk heeft geleid tot de verzakking van een aantal poeren en daarmee de houten vloer en de zerken rondom de kansel, met als consequentie het overhellen van de kansel.

Oplossingen
Een aantal zaken moeten nog worden onderzocht. Met de kennis van nu kiezen wij voor het volledig vervangen van de houten vloer met de gemetselde poeren voor een gewapend betonnen vloer. Hierbij kan worden gekozen voor een zogenaamde vloer-op-zand of een vrijdragende vloer in combinatie met een nieuwe fundering. Met het aanbrengen van een betonnen vloer kan de akoestiek in de kerk verbeterd worden.

Nader asbestonderzoek en de mogelijke saneringskosten in combinatie met de verdere uitwerking van de plannen inclusief de vaststelling van de kosten moeten uitwijzen welke van de twee oplossingen het meest doeltreffend en haalbaar is. Daarnaast willen wij zoveel mogelijk recht doen aan de cultuur historische waarde van het kerkgebouw en haar inventaris. In overleg met de architect en constructeur zal een voorstel worden opgesteld en ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd.

Wijzigingen inrichting
Naast de aandacht voor de verbetering van de akoestiek denkt het college ook na over het herinrichten van de bankenstructuur. Hierbij wordt de wens van extra ruimte rondom de kansel, een oriŽntatie op de avondmaalsopstelling, een breder middenpad en het verplaatsbaar maken van de kansel in de plannen meegewogen. Dat wil overigens niet zeggen dat deze wensen ook kunnen worden gehonoreerd.

FinanciŽn
Een deel van de te maken kosten kan worden vergoed uit beschikbare subsidies.
Vanuit het restauratiefonds is al een toezegging gedaan. Andere subsidieverstrekkende instellingen worden nog benaderd. Daarnaast denkt het college nog na over andere vormen van geldwerving.

Vervangende huisvesting
De kerk zal geruime tijd niet gebruikt kunnen worden voor de erediensten. Mogelijkheden van vervangende ruimte voor de zondagse erediensten zullen de komende tijd onderzocht worden. Zodra hier meer over bekend is laten wij u dat weten.

Planning
De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het 2e en 3e kwartaal van 2019. In navolging van de Monumentencommissie zal medio januari 2018 een gesprek plaatsvinden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die ook haar goedkeuring dient te verlenen. Naast de eerdergenoemde noodzakelijke onderzoeken en sanering worden de plannen in 2018 uitgewerkt. Dit betreft onder andere het vaststellen van de kosten van de restauratie, het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning en het contracteren van een aannemer die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren. In het 2e kwartaal van 2018 willen we een informatieavond voor de gemeente organiseren. Hierbij zal informatie worden gegeven over de plannen, kunnen vragen worden gesteld en is er gelegenheid voor het doen van suggesties.

In het 1e kwartaal van 2019 zal er een gemeenteavond worden georganiseerd waarin de plannen aan de gemeente worden gepresenteerd. De gemeente wordt regelmatig via de Vijf Gemeenten en de website op de hoogte gehouden van de vorderingen.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht