Kerkbalans 2020

4 februari 2020

Uitkomst en dank
Zaterdagmorgen, 1 februari jl., zijn de enveloppen met de toezeggingen voor de vrijwillige bijdragen 2020 ingeleverd en heeft de eerste telling plaatsgevonden.

Het thema voor de actie kerkbalans is al enige jaren hetzelfde, zonder meer nog steeds actueel en luidt: "Geef voor je kerk".

Wij, als college van kerkrentmeesters, zijn verheugd en dankbaar dat de leden van onze gemeente dit thema, voor wat betreft de actie kerkbalans, letterlijk hebben toegepast. Het totaal van de eerste telling van de toezeggingen 2020 bedraagt (afgerond) € 240.000 (eerste telling 2019: € 232.000). Indien de envelop, om wat voor reden dan ook, niet is opgehaald dan kunt u hem alsnog brengen bij de penningmeester, Rembrandtlaan 20 in Scherpenzeel.

Speciale dank
Bovenal zijn wij dank aan God verschuldigd. Door Zijn toedoen is het mogelijk om onze gemeente financieel gezond te houden, zodat al het kerkenwerk door kan blijven gaan. God werkt onder meer door middel van mensen om Zijn plan uit te voeren.

Uiteraard kunnen wij op deze plaats niet alle mensen, die hebben "bijgedragen aan" de actie kerkbalans 2020, persoonlijk bedanken. Voor vier groepen van personen maken wij een uitzondering.

In de eerste plaats de groep die wij aanduiden als "lopers". Jullie hebben de enveloppen weggebracht en opgehaald (Soms moest je meerdere keren op één adres langs, omdat men de eerste keer niet thuis was). Ieder jaar zijn er weer voldoende mensen bereid om dit belangrijke werk te doen. Zonder jullie zouden we de actie kerkbalans niet op zo'n uitgebreide schaal kunnen organiseren. Bedankt!

De tweede groep die we willen noemen zijn de geïnterviewden. Personen die op hun eigen wijze hebben weergegeven hoe zij in het leven van alle dag invulling geven aan het christen-zijn, waarvan "geef voor je kerk" een onderdeel is. Best wel moedig om iets van jezelf te laten blijken en dit te laten lezen aan een groot aantal mensen. Bedankt!

Mensen interviewen vraagt een grondige voorbereiding, in de jaargids 2020 staat de meest recente informatie en de flyer komt niet vanzelf tot stand. De lopers hebben de juiste adressen nodig, oftewel er worden lijsten samengesteld die correct moeten zijn. Dit jaar zijn voor het eerst de toezeggingsformulieren in eigen beheer ontworpen en geprint, een hele klus. De personen die aan dit alles hebben mee gewerkt is de derde groep die wij willen noemen. Bedankt!

En tot slot de catechisanten. Hoewel jullie niet onder de doelgroep voor de vrijwillige bijdragen vallen (leden vanaf 18 jaar), zijn wij toch zo vrij geweest om jullie te benaderen. Zowel schriftelijk als mondeling is uitgelegd waaraan de ontvangen bijdragen worden besteed. De opbrengst bedroeg (afgerond) € 180 (2019: € 190). Bedankt!

Toezeggingsformulieren
U zult het ongetwijfeld hebben opgemerkt, het formulier "Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2020" zag er anders uit dan voorgaande jaren. We hebben dit jaar voor het eerst de toezeggingsformulieren in eigen beheer ontworpen en geprint. De acceptgiro zat er niet meer bij. Er zijn allerlei variaties denkbaar voor het overmaken van de kerkelijke bijdrage, zoals eigen overschrijving, per maand, automatische incasso etc. Eén variant vereist nadere toelichting en dat is de automatische incasso waarbij gekozen is voor 12 maanden. Omdat in de maand januari niet meer geïncasseerd wordt, is ons voorstel om het toegezegde bedrag per jaar dan te delen door 11. In twee situaties zullen we dat niet doen te weten: als u de maand januari reeds hebt overgemaakt en als u een andere wijze van overmaken wenst dan door ons is voorgesteld. Indien het laatste van toepassing wilt u dit dan doorgeven aan de penningmeester?


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
G. van de Geer
033-2773732
penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht