Verslag reis Satu Mare

23 november 2007

Dinsdag 9 tot woensdag 24 oktober 2007

Bezoekers
Ds. J. van Oostende (vz Cie Gemeentecontacten Oost-Europa) en mw. A.G. van Oostende-de Priester

Doel van de reis

 • toerustingscursus kerkenraad
 • voortzetting maaltijdproject
 • informatie-uitwisseling lopende zaken in Satu Mare
 1. Toerustingscursus Kerkenraad in Berekfürdö, 11-15 oktober 2007
  1. De conferentie werd gehouden in het conferentiecentrum Megbékélés Háza (Református Konferenciaközpont) in Berekfürdö, een dorp met warme bronnen zo’n 60 km ten westen van Debrecen. Een prachtig centrum met meerdere gebouwen, waaronder een apart gebouw voor de jeugd. Wij hadden in een gebouw achter het hoofdgebouw ons onderkomen met een zaal voor de toerustingscursus en slaapkamers. De conferentie is boven verwachting goed verlopen. Niet wat het aantal deelnemers betreft (ds. en mw. Bogya + 12 presbyters), maar wel op het terrein van betrokkenheid, openheid, participatie. We hebben grondig Bijbelstudie gedaan en de lijnen doorgetrokken naar de roeping, het werk en de taak van de presbyters in de gemeente.
   Dit alles mede aan de hand van het instructieboek: "Légy köszikla!" door ds. Papp Vilmos. De titel betekent: "Wees een rots" (ter toelichting: Een rots, zoals Petrus en de andere discipelen waren). We hebben het volgende gedaan:
   1. Op vrijdag 16 oktober: Bijbelstudie over Lukas 17, 5-6. Uit het instructieboek § 5: A presbiter hite (het geloof van de presbyter).
   2. Ook op vrijdag 16 oktober: Bijbelstudie over Lukas 11, 1-13. Uit het instructieboek § 8: A presbiter imádsága (het gebed van de presbyter).
   3. Op zaterdag 17 oktober: Bijbelstudie over Exodus 18, 7-24. Uit het instructieboek § 7: A presbiter felelössége (de verantwoordelijkheid van de presbyter).
     
  2. Over het laatste onderwerp hebben we lang van gedachten gewisseld, ook de tijd voor de Bijbelstudie op zondagmiddag werd er nog mee gevuld.
   Al pratend zijn we tot de volgende verantwoordelijkheden van de presbyter gekomen:
   1. verkondiging;
   2. pastoraat;
   3. diaconaat;
   4. zending en evangelisatie;
   5. jeugdwerk;
   6. materiële zaken.
   7. Het was echt een vruchtbare bespreking. De fam. Bogya was er zeer mee ingenomen, en de verwachting is dat de kerkenraad zeker wat gaat doen met het geleerde.
  3. Op vrijdag heeft mw. Van Oostende in twee sessies de dia’s gepresenteerd over de tijd van de Reformatie door de ogen van een vrouw, namelijk die van Idelette de Bure, de vrouw van Calvijn. Van de tekst bij de dia‘s was vorig jaar een boekje in het Hongaars gemaakt door Stichting Hulp-Oost-Europa. De tekst werd dus gelezen door mw. Maria Bogya.
    
  4. Op zaterdagavond en zondagavond vertoonde mw. Van Oostende de dia’s over 'Israël, toen en nu', met stukjes Bijbeltekst in het Hongaars.

   Beide diaseries vonden goede weerklank. Het ontlokte één van de presbyters de vraag of volgend jaar de geschiedenis van de Reformatie in Midden-Europa, met name in het Hongaarse gebied, in woord en beeld aan de orde zou kunnen komen.

  5. Op donderdagavond hebben we in gezamenlijk overleg afgesproken wat de volgende dagen aan de orde zou komen.
   Zondagmorgen hebben we de kerkdienst bijgewoond van de Reformatus Kirche in het dorp. De dienst werd geleid door de vrouw van ds. Janos Molnar. Hij is daar ook predikant en directeur van het conferentiecentrum.

  6. Kortom, een zeer geslaagde conferentie, die zeker vraagt om voortzetting. De presbyters die hebben meegedaan waren erg enthousiast, wat zijn uitwerking wel zal vinden naar degenen die er nu niet bij waren.
   Bij alles hebben we de goede samenwerking en vertaling via het Duits van ds. Ferenc Bogya zeer gewaardeerd.
   Al met al heeft de conferentie veel meer gebracht dan we ooit hadden durven hopen. 

  7. Vandaar dat afgesproken is om volgend jaar opnieuw eenzelfde toerustingscursus op dezelfde locatie te geven. Onder voorbehoud zijn als ideale data geprikt: donderdagmiddag 18 tot maandagmorgen 22 september 2008.

  8. In het kader van de bespreking over het pastoraat als onderdeel van het werk van de presbyter, hebben wij de fotolijstjes uitgedeeld, waarin een mooie kaart kan worden geplaatst met bijpassende Bijbeltekst. Eerder tijdens een vergadering van onze Cie. hebben we daarover gepraat en positief besloten. In de boekwinkel vlakbij de Reformatus Kirche in Debrecen hebben we prachtige kaarten kunnen kopen die in de lijstjes pasten. De presbyters reageerden opgetogen. Uit Nederland hadden we kalenders 2008 meegebracht met voor elke maand een prachtige ansichtkaart met Bijbeltekst in het Nederlands. De presbyters hebben op zich genomen in het pastoraat met de kaarten aan het werk te gaan.

  9. Op maandagmorgen zijn we doorgereisd/teruggegaan naar Satu Mare. We hebben een stop gemaakt in Debrecen, waar we de universiteit hebben bezocht (we kregen een korte rondleiding door een hoogleraar die daar juist liep). De gebouwen staan achter de grote Reformatus Kirche op het grote stadsplein. Aron en Naomi Bogya studeren daar. Ook werd een foto van ons gezelschap gemaakt bij het gedenkteken voor Michiel de Ruijter die in 1676 enkele tientallen (26) Hongaarse gereformeerde predikanten bevrijdde van de Franse galeien.
    
 2. Vergadering van het presbyterium in Satu Mare op dinsdagavond 16 oktober
  Een bijzonderheid was dat we op dinsdagavond een vergadering hadden met het presbyterium, waarbij nog 9 presbyters aanwezig waren die de conferentie niet hadden meegemaakt. In overleg met ds. Bogya heb ik daar kort samengevat weergegeven wat we tijdens de conferentie hadden gedaan, aan de hand van een Bijbelstudie over Romeinen 12, 1-8. Dat had tweeërlei effect: aan de ene kant was het een goede herhaling voor de presbyters die het hadden meegemaakt, en aan de andere kant beseften de andere broeders wat ze hadden gemist. Dat zal zeker zijn uitwerking hebben.
   
 3. Jeugd
  Het blad Jelige (van Youth for Christ Hungary) wordt nu voor de jongeren gebruikt. Eén nummer was uitgedeeld, het septembernummer was binnen, maar nog niet uitgedeeld. De Bogya’s zijn er positief over.
  Nog steeds horen we erg positieve reacties over de kinderbijbels (Dorkas 200 ex.), die de kinderen trots meenemen onder de arm naar de jeugdbijeenkomsten. De Ingwersen jeugdbijbel (100 ex.) is met name geschikt voor de oudere jeugd.
  We moeten alert blijven op een vervolgproject in het kader van onze lectuuractie. Trouwens, gezien de positieve respons in Satu Mare, zou het ook niet een goed idee zijn voor een kinderbijbelproject in Borla, gekoppeld aan het kinderwerk van Ella?
  Op 17 april is de leiding van het vakantie-bijbelclubwerk uit Oradea in Satu Mare geweest voor een instructiebijeenkomst. Er is inderdaad materiaal voor 300 kinderen naar Satu Mare gegaan. Men was nu positiever over het materiaal; het was goed te gebruiken. Er waren tijdens de vakantie-Bijbelclub elke dag ca. 250 á 260 kinderen aanwezig. Het materiaal dat overbleef is gebruikt op de zondagsschool.
   
 4. Trappen
  In de tijd dat wij er waren, zijn de trappen naar de galerijen boven afgewerkt met marmer. De koorplaats boven en de paden tussen de banken daar, zijn nu afgewerkt met tegels.
   
 5. Warmemaaltijdenproject
  Voor de winter 2007-2008 heeft men toch een ander restaurant gevonden in hun eigen stadsdeel: Restaurant Unio Cantina, aan de uitvalsweg naar Zalau. We hebben er twee keer gegeten. Het ziet er keurig netjes uit, de maaltijd is eenvoudig en lekker, maar wel veel.
  Het aantal mensen voor de maaltijden gaat omhoog naar 33, elk 2 maaltijden per week.
  De collecte voor de eigen bijdrage aan het project is nu deze zomer ook gehouden. De opbrengst was ca. € 150,00. Dat is meer dan een gewone zondagse collecte voor de kerk.
  Er is inmiddels blijkbaar draagvlak in de gemeente voor het project.
   
 6. Diaconale zaken
  Op woensdagavond 17 okt. hebben we een gesprek gehad met de leden van de Diakonische Gruppe van de kerkenraad (Gyöngyi Antal, Magdalena Boros, Sándor Hajdu, Izabella Hollo, en Csaba Puskás; afwezig was Sándor Medve). Van het plan dat zij met de diaconale ondersteuning 2005 en 2006 aan de slag zouden gaan om diaconale hulp te bieden is nog niets terecht gekomen.
  Als we er beter zicht op hebben, moeten we dit punt toch weer in gesprek brengen, namelijk dat de Diakonische Gruppe een eigen verantwoordelijkheid krijgt voor het inzetten van de diaconale ondersteuning op kleine schaal. Als het ware ermee oefenen in het verlenen van ondersteuning aan hen die dat nodig hebben, b.v. hulp aan een vrouw die afgesloten is van gas, elektra en water. Wanneer de Diakonische Gruppe daarvan dan verslag doet, dan kunnen we samen zien verder te komen op het pad van de diaconale inzet van de gemeente. Voor nu zullen ze zich weer bezig houden met het maaltijdenproject, en mogelijk met andere diaconale arbeid.
   
 7. Toerusting kerkenraad
  In het kader van onze lectuuractie hebben de presbyters nu ontvangen: “Das Werk Gottes an der Seele”, door dr. Carl Eichhorn, en vertaald in het Hongaars. Het boek bevat meditatieve stukjes voor elke dag van het jaar.
  Ook is nu door ds. Bogya voor hen aangeschaft het instructieboek: "Légy köszikla!" door ds. Papp Vilmos. Verder het boekje “Mit jelent Reformátusnak lenni? door John Richard de Witt (oorspr. titel: What is the Reformed Faith?).
   
 8. Uitwisselingsbezoek
  Op onze vraag naar de mogelijkheden van een bezoek door een groep gemeenteleden uit Scherpenzeel, werd positief gereageerd. Als wij laten weten hoeveel personen er komen en hoe lang, zal het presbyterium een plan maken. Daarin zullen in ieder geval ontmoetingen worden opgenomen met het presbyterium, de vrouwenvereniging, de jeugd. Ook zal er een uitstapje op toeristisch vlak worden georganiseerd. Voor hen is het mogelijk wanneer het gezelschap bestaat uit maximaal 15 à 20 personen, en wanneer het gerealiseerd kan worden in de week 22 (de week van 26 mei 2008).
   
 9. Terugblik en afsluiting
  We hebben een geweldig bezoek achter de rug. We zijn door heel veel ontmoetingen, besprekingen diep geraakt. We hebben een levende God Die zorgt. Het heeft ons zeer bemoedigd dat er toch beweging komt in de gemeenten voor het gaan dragen van eigen verantwoordelijkheid.
  Laten we hopen en bidden dat God al datgene zegent waarmee we samen met onze broeders en zusters in Satu Mare en Borla begonnen zijn.
  We hebben weer mogen ervaren hoe de Heilige Geest dit alles leidt, en we mogen daarin met elkaar de gemeenschap des geloofs beoefenen in onze Heere Jezus Christus.

Scherpenzeel, 23 november 2007 ds. Jaap van Oostende


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht