Liturgie van de dienst op zondag 14 juli 2024 om 14:30 uur

Voorganger: ds. B.J.W. Ouwehand,

Lezing: 1 Johannes 1:1-5

Intrede

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Orgelspel

Koor: Psalm 63
O God, U bent mijn God! U zoek in vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.
Zo sterk verlangend heb ik U eerder in Uw heiligdom gezocht. Daar zag ik toen Uw grote sterkte, Uw grote kracht en heerlijkheid.
O God, U bent mijn God [Ö]
Uw trouw en goedheid zijn immers beter, beter dan het leven zelf. Mijn lippen zullen U daarom prijzen, Uw grote kracht en heerlijkheid.
Want God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U, want bij U, ja bij U, HEER', vind ik leven.
BIJ PSALM 63 : 2 - 5A
Muziek: Christian Verwoerd, arr. Lennart Moree†

Afkondigingen

Voorzang: Psalm 100
1†††† Juich aarde, juicht alom den HEER',
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

3 ††† Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem
Votum en groet

Zingen: Psalm 98
Allen
1 ††† Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Die grote God, Die wond'ren deed!
Zijn rechterhand vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden.
voor 't heidendom ten toon gespreid.

Koor
2 †††††Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan de HEER' met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Allen
3 ††† Doet bij uw harp de psalmen horen,
uw juichstem geev' de HEERE dank!
Laat klinken door uw tempelkoren
trompetten en bazuingeklank!
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
voor Isrels grote Opperheer,
de zee met hare volheid bruise,
de ganse wereld geev' Hem eer.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 116
1 ††† God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Johannes 1:1-5
1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens
2 - want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard -
3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.
5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Zingen: Weerklank Lied 284
1†††† Heere Jezus, om uw Woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2††† Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3††† O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging
Thema: Gemeenschap met God
1. Geen fantasie
2. Verkondigd
3. Gemeenschap

Zingen: Weerklank Lied 426
1††††† Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vůůr de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
Engel Gods uit Isr'els oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, ImmanuŽl!

3 †††††Meester, Heer, uw graf kon U niet houden:
heerlijk zijt Gij opgestaan.
Die U als verrezene aanschouwden
baden U verwonderd aan.
Op de berg hebt Gij bevel gegeven,
en van de_aarde zegenend verheven
zondt Gij op het Pinksterfeest
als in storm en vuur uw Geest.

5†††† †Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Dankgebed

Zingen: Psalm 147:1 en 6

1 ††† Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen,
hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons psalmen aan te heffen,
die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER' wil ons in gunst aanschouwen,
Hij wil Jeruzalem herbouwen,
verg‚ren en in vreÍ doen leven
hen, die uit Isrel zijn verdreven.

6 ††† De HEER' betoont Zijn welbehagen
aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden
en door Zijn hand zich laten leiden,
die, hoe het ook moog' tegenlopen,
gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER' der heren,
wil Uwen God, o Sion, eren!

Zegen

Toespraak

Toezingen ds. Ouwehand
Psalm 17: †(aangepast)
4††††† Maak Uwe welda‚n wonderbaar,
Gij, Die Uw kind'ren wilt behoeden
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden
En hen beschermt in 't grootst gevaar.
Wil hem Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' hem van omhoog.
Bewaar 'm als d'appel van het oog,
Wil hem met Uwe vleug'len dekken.

Dankwoord

Koor
Be a bright flame before me, O God, 
a guiding star, a guiding star above me.  
Be a bright flame before me, O God, 
be a smooth path below me, 
a kindly shepherd behind me, today, tonight and forever. 
Alone with none but You, my God I journey on my way. 
Alone with none but You, my God. 
What need I fear when you are near, O Lord of night and day? 
More secure am I with Your hand than if a multitude around me stand. Amen.  

Wees een heldere vlam voor mij, o God, 
als een richtinggevende ster die boven mij staat. 
Wees een heldere vlam voor mij, o God, 
als een effen pad dat onder mij is,  
als een vriendelijke herder die achter mij is, vandaag, vannacht en voor altijd.  
Met niemand anders dan met U wil ik mijn weg gaan, met niemand anders dan met U, mijn God. Wat heb ik te vrezen als U nabij bent, o Heer van nacht en dag? In Uw handen ben ik veiliger dan wanneer een menigte om mij heen staat. Amen. 

A Prayer of St Columba
Tekst: Columba van Iona (521-597)
Muziek: Lennart Moree

Na deze dienst is op het kerkplein gelegenheid om ds. Ouwehand en zijn vrouw de hand te drukken en Gods zegen toe wensen.


Naar het overzicht van de kerkdiensten