Liturgie van de dienst op zondag 30 juni 2024 om 18:30 uur

Voorganger: ds. C. Rentier, Amersfoort

Lezing: Mat. 19:16-30

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Introïtus Psalm 96:1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 67:1-2 (berijming Weerklank) – De Heere God zij ons genadig
 • Gebed
 • Schriftlezing: Mat. 19:16-30
 • Zingen: lied 41:1-2-3 (Jezus die langs het water liep)
 • Verkondiging.
 • Zingen lied 266:1-2-3-4 Met kinderlijk verlangen, wil ik de Heer aanhangen vernieuwd in hart en geest.
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 86:5-6 – Al de heid'nen, door Uw handen
 • Voorbede en dankzegging
 • Slotlied: Gebed des Heeren vers 3 (Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!)
 • Heenzending en zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten