Liturgie van de dienst op Biddag 13 maart 2024 om 15:00 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Na de dienst: Medicijn- en hulpactie Roemenië

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op biddag, woensdagmiddag 13 maart om 15.00 uur, luisteren we samen met de kinderen naar Gods Woord uit Johannes 10: 11 t/m 16 en uit Psalm 23. Het thema is “Ik ben de Goede Herder”. Maar waaraan kun je dat nu eigenlijk zien dat deze Herder volmaakt goed is? Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee naar de kerk want we gaan erover horen.

Beginpsalm Psalm 25 : 2
HEER', ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k blijf U al de dag verwachten.

Stil gebed

Votum & Groet

Aanvangstekst
de Heere Jezus zegt "Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen." (Joh. 10:11)

Zingen Op Toonhoogte 484
Refrein
De Heer is mijn herder, Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

Al ga ik door een donker dal, ik hoef niet bang te zijn.
Ik weet dat U mij bij zult staan, U bent heel dicht bij.
Refrein

Want wat mij ook wordt aangedaan, U helpt mij telkens weer.
U geeft mij wat ik nodig heb en nog zoveel meer.
Refrein

Uw goedheid en uw liefde, Heer, volgen mij altijd.
En ik mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid.
Refrein

Wetslezing in kindertaal

Zingen Weerklank 249
1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien, hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

3 Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en u zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

Gebed

Schriftlezing
Psalm 23 
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Johannes 10: 11-16
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.
14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

Zingen Psalm 100
1   Juich aarde, juicht alom den HEER',
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2   De HEER' is God. Erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt - en geenszins wij -
tot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk tot Zijne dienst bereid.

3   Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem!

4   Want goedertieren is de HEER',
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Verkondiging

Zingen  Weerklank 299
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde, zoals in de hemel.

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde, zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven;
en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.

Dankgebed, voorbede

Zingen Psalm 84: 6
Want God, de HEER', zo goed, zo mild,
is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven.
Hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER', die op U bouwt
en zich geheel aan U vertrouwt!

Zegen

Collecte bij de uitgang


Naar het overzicht van de kerkdiensten