Liturgie van de dienst op zondag 24 september 2023 om 09:30 uur

Voorganger: Ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Markus 2: 1-13

opening winterwerk, gťťn openluchtdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Mededelingen

Zingen: Psalm 75

1†††† U alleen, U loven wij;†ja, wij loven U, o HEER',
want Uw Naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land, al de wondíren Uwer hand.

Stil gebed

Votum & Groet

Zingen: Psalm 116

1 ††† ††God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

11 ††† Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
om daar met lof Uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
elk heff' met mij de lof des HEEREN aan!

Wetslezing

Zingen: Weerklank 296

1 ††††††God gaf zijn volk de Tien Geboden:
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij.
Geloof naast Mij geen vreemde goden.
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.

2 †††††††Je zult niet vals bij mijn Naam zweren.
Op sabbat is je werk gereed.
Vader en moeder zul je eren.
Zů doende leef je lang en breed.

3† ††††††Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.
Je zult je hart geen zonde toestaan.
Hoor Mijn geboden metterdaad!

4††† ††Liefde is Jezusí Ja en Amen
op al wat God gesproken heeft.
Wet en Profeten vat Hij samen:
Gelukkig wie uit liefde leeft!

Gebed 

Schriftlezing Markus 2: 1-13

1 En na enkele dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij thuis was.
2 En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen.
3 Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen.
4 En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de verlamde lag, neer.
5 En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
6 En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart:
7 Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
8 En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?
9 Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?
10 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde):
11 Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.
12 En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien!
13 En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar Hem toe, en Hij onderwees hen.

Zingen: Op Toonhoogte lied 381 

Vier mannen en een zieke vriend: melodie

2 ††††††Vier mannen en een zieke vriend,†zij blijven toch geloven.
†Vier mannen en een zieke vriend sjouwen het bed naar boven.
Het dak moet open, zonder meer zakt zo hun vriend voor Jezus neer

3†††††† Vier mannen en een zieke vriend, zij wachten op de woorden.
Vier mannen en een zieke vriend en weet je wat ze hoorden?
Sta op en wandel, draag je bed! Zo wordt hun ziek vriend gered.

4 ††††† Vier mannen en een zieke vriend,†die weer kan staan en lopen.
Vier mannen en een zieke vriend†zingen de hemel open!
Door ieder die bij Jezus staat†wordt God geprezen op de straat!

Zingen: Psalm 103 

1 Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten,
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten,
och, of nu al wat in mij is, Hem prees.
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden,
vergeet nooit ťťn van Zijn weldadigheden:
vergeet ze niet, 't is God, die z' u bewees!

2 † †† †Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
uw krankheÍn kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
met goedheid en barmhartigheÍn u kronen,†† †
Die
in de nood uw redder is geweest.

Verkondiging

Zingen: Psalm 103 

6 † ††† Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan.
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan.

Zingen: Weerklank 608

1†††††† ík Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
ík Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In mín handel, in mín wandel,
in mín slapen en ontwaken,
ík heb Hem nodig, dag aan dag.

2ík Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
ík Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In mín handel, in mín wandel,
in mín slapen en ontwaken,
ík wil Hem volgen, dag aan dag.

Dankgebed, voorbede

Zingen: Psalm 105

1 † ††† Looft, looft, verheugd den HEER' der heren,
aanbidt Zijn Naam en wilt Hem eren!
Doet Zijne glorierijke da‚n
alom de volkeren verstaan,
en spreekt met aandacht en ontzag
van Zijne wondíren dag aan dag.

2 † ††† Juicht elk om strijd met blijde galmen,
zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen!
Beroemt u in Zijn heilígen naam,
dat die Hem zoeken, nu te za‚m
hun hart verenen tot Zijn eer,
en zich verblijden in den HEER'! 

Zegen


Naar het overzicht van de kerkdiensten