Liturgie van de dienst op zondag 20 augustus 2023 om 09:30 uur

Voorganger: prof. dr. F.G. Immink

Lezing: Lukas 12:35-40

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Welkom

Aanvangslied: Weerklank: Lied 426:1, 4 en 5

Stil gebed

Votum
Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen.

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus en van de Heilige Geest.

'Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend.'

Psalm 98:4

Tien geboden

Psalm 119:45 en 53

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing

Nieuwe Testament: Lukas 12:35 40

Psalm 96:1 en 9

Preek

Weerklank Lied 222:1, 6, 7 en 8

Gebeden

Psalm 21:13

Zegen
De Heere zegene u, en behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen

Collecte bij de uitgang


Naar het overzicht van de kerkdiensten