Liturgie van de dienst op Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Handelingen 8: 26-40

zangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

‘Met het oog op Pinksteren’ is het thema van de Pinksterzangdienst op maandag 29 mei, in de Grote kerk van Scherpenzeel waarin we nogmaals dankbaar en verwonderd samenkomen vanwege Gods werk door Zijn Geest. We ontdekken het en leren vanuit Handelingen 8: 26-40 hoe de Heilige Geest wonderlijk werkt. Nodig uit en neem mensen uit je omgeving mee zodat de Geest jongeren en ouderen naar Christus kan leiden.

Muzikale gast is de bekende trompettist Henk-Jan Drost, die diverse solo’s zal laten horen. Wilfred Folder zal de samenzang muzikaal begeleiden. De kerkdeuren staan open vanaf 9.00 uur, aanvang is 9.30 uur. Jong en oud, iedereen is welkom!
De toegang is gratis, wel is er bij de uitgang een collecte voor de onkosten.

Orgelspel

Muzikaal Intermezzo - Cantabile For You
E. Pasini

Samenzang - Ja, de trooster is gekomen!
Ja, de Trooster is gekomen! Jezus ging van d'aarde heen;
Hij werd van ons opgenomen, maar Hij liet ons niet alleen.
De beloofde werd gezonden, en de kracht uit God kwam neer.
Laat ons juichend keer op keer zijn verschijning gaan verkonden.
Heden is het Pinksterfeest; loof en dank de Heilge Geest!

Welkom en gebed

Samenzang - Heilig, heilig, heilig!
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig.
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Schriftlezing - Handelingen 8: 26-40
Filippus en de kamerheer
En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.
En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.

Samenzang - Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Meditatie - Met het oog op Pinksteren

Muzikaal intermezzo - God is goed
R. IJmker

Samenzang - Leidt mij Heer (wisselzang)
Mannen
Leid mij Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn Gids in 't barre land.
Allen
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, vul mij met uw Geest steeds meer.
vul mij met uw Geest steeds meer.

Vrouwen
Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer.
Allen
Brood des levens, Brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U.
voed mij dat ik groei naar U.

Allen
Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Gedicht - Diepte
Een engel roept Filippus toe:
Sta op, nu moet je gaan.
Ga naar de afgelegen weg,
reis bij de stad vandaan.

Moet hij dan voor een enkeling,
- één wagen maar – daarheen?
Als God hem roept, dan moet hij gaan,
niet later, maar meteen.

Soms lijkt iets van wat God ons vraagt
zo nutteloos en klein,
toch kan de oogst – die wij niet zien –
heel overvloedig zijn.

Filippus, deze kamerheer
is maar een klein begin.
Hij neemt het Evangelie mee
zijn land en woonplaats in.

Want diep verborgen in het zaad
ligt er een veld vol graan.
Nu is er maar een kleine kiem,
straks komt de oogst eraan.

Muzikaal intermezzo - Wie maar de goede God laat zorgen
M. den Toom

Samenzang - O grote God die liefde zijt
O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein,
Laat ons Uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van Uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede,
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd Uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven, wij uit Uw liefde leven.

Dankwoord en gebed

Samenzang - Eens zal op de grote morgen
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heelal.

Refrein
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
't mensdom zwijgen eind'lijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
'Wat deed u om mijnentwil?'
Refrein

Eens zal op de grote morgen
Jezus' macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods Woord geen leugens kent.
Refrein

Muzikaal intermezzo - Cebell, Air & Fanfare
H. Purcell, arr. H.A. Stamm

Orgelspel


Naar het overzicht van de kerkdiensten