Liturgie van de dienst op Tweede Paasdag 10 april 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Korinthe 15: 50 - 58

zangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op Tweede Paasdag, maandag 10 april, zal gospelkoor Together uit Lunteren met dirigent Jan-Willem van Ree, de zangdienst in de Grote Kerk van Scherpenzeel opluisteren.

Ds. G.C. Bergshoeff houdt een korte overdenking naar aanleiding van het thema:

'Geen paniek, het komt goed'!

Nico van Egdom begeleidt de samenzang op het orgel. De dienst begint om 9.30 uur. U bent van harte welkom vanaf 9.00 uur. Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten.

Orgelspel

Koor - Be Still
Wees stil voor het aangezicht van God, voor zijn heerlijkheid en kracht. Wees stil, want heilig is de Heer.

Koor & samenzang: 1e couplet
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Koor: 2e en 3e couplet Engelstalig

Samenzang - Christus onze Heer verrees
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan hetkruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!

Welkom en gebed

Samenzang - O Heer mijn God
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God;
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
(refrein)

Als Christus komt met majesteit en luistert,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
(refrein)

Koor - Benedictus
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Geef ons vrede.

Koor - Sta op, verwacht
Uit het Paasoratorium 'Het Lam dat ons doet leven' van Dirk Zwart
Sta op, verwacht het rijk van God bij diepe nacht, want hier is in de avond onze schuld begraven. De zware steen is weggedaan. Met Christus zijn wij opgestaan.

Koor - In alle vroegte
Uit het Paasoratorium 'Het Lam dat ons doet leven' van Dirk Zwart
In alle vroegte, maakt gij een graf tot bruidsvertrek, het licht is weerbaar, de dood niet onomkeerbaar: Gods Zoon is opgewekt. Wij zullen treden op hoogten ongedacht van licht en vrede, de toekomst raakt het heden. De Heer is waarlijk opgestaan.

Koor & samenzang: laatste refrein
Verheug u, halleluja.
De Heer is waarlijk opgestaan,
met majesteit en jubel
verrezen. Amen, amen.

Schriftlezing - 1 Korinthe 15: 50 - 58
Uitzicht op de overwinning
Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen berven, en de vergankelijkheid berft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Samenzang - Ontwaakt gij die slaapt
Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon,
en Christus zal over u lichten!
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon,
voordat Hij als rechter komt richten!
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot,
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

Sta op uit de doden, o zondaar en leef!
Laat Christus de Heer u verlichten!
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en zijn laatste gerichten!
Nog roept u de Heiland, en nog is er raad.
Sta op uit de doden! 't Is spoedig te laat.

Gelukkig degene, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodsslaap ontrezen!
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaakt nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon.
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon!

Meditatie - Geen paniek, het komt goed

Samenzang - Voor uw liefde
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Voor uw woord van genade, dank U wel.
Voor uw woord van genade, dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer wij prijzen uw naam!

U bent heilig, heilig, heilig Heer.
U bent heilig, heilig, heilig Heer.
Machtig God, zie ons staan.,
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Gedicht - Nog een kleine tijd
Ens zal de wolkenhemel verdwijnen.
Ens zal er geen zon of maan meer schijnen.
Geen zee zal er zijn, met haar eb en vloed.
O God, ns wordt het weer goed.

Ens zult Gij met Uw engelen komen.
Ens wordt het vrede voor al de vromen
die Gij hebt verlost door Uw dierbaar bloed.
O God, ns maakt Gij het goed.

Ens zal alle knie zich voor U buigen.
Ens zal alle tong van U getuigen.
Bij U zal er leven zijn en overvloed.
O God, ns is alles weer goed.

Samenzang - De Zoon van God
De Zoon van God heeft overwonnen,
want Hij stond op uit dood en graf.
Nu is de nieuwe dag begonnen,
voor ons, aan wie Hij 't leven gaf.
Ja, alles keerde Hij ten goede,
geen angst of nood beklemt ons meer.
Kom, christenen, zing blij te moede
de lof van de opgestane Heer!

Koor - John 3: 16
Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Koor - I will sing new songs
Ik zal nieuwe liederen zingen voor de Heer en Hem bejubelen en bedanken. Ik zal vertellen over Christus die voor mij is gestorven.

Koor - Full control
Vader ik geef me over aan U, U bent eerlijk en betrouwbaar. Mijn plannen en dromen laat ik los, ook al is dat niet gemakkelijk.

Samenzang - Er is een verlosser
Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij.

Refrein
Dank U, o mijn Vader. U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan.

Ja, die dag zal komen, dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen voor eeuwig en eeuwig.
(refrein)

Dankwoord en gebed

Samenzang - Toekomst vol van Hoop
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

Refrein
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
Refrein

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

Refrein (3x)

Orgelspel

Het koor verlaat als eerste de kerk


Naar het overzicht van de kerkdiensten