Liturgie van de dienst op Eerste Paasdag 9 april 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Mattheüs 28: 1 t/m 10

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

9 april, op eerste Paasdag, luisteren we in de morgendienst naar het Evangelie van de Opgestane Heer uit Gods Woord vanuit MattheŁs 28. We zien uit naar de wondere opwekkende werking van Gods Geest in kinderen, jongeren en ouderen daar waar Christus verkondigt wordt!

Inleidend orgelspel

Na binnenkomst kerkenraad

Koor
Heerlijk verschenen is de dag waarop ons lied niet zwijgen mag,
want Jezus Christus triomfeert, Hij die het graf de rug toekeert.
Halleluja.

De nacht, de zonde en de dood, de hel, het leed, de angst, de nood,
dit alles is teniet gedaan, nu onze Heer is opgestaan.
Halleluja.

Die eens de buit was van de dood en weerloos lag in aarde's schoot,
Hij heeft het licht teruggebracht, Hij schenkt het leven overmacht.
Halleluja.

Heel d'aarde, al het schepsel zal opstaan in 't zonlicht overal;
voorbij is nu de droefenis, omdat de Heer verrezen is.
Halleluja.

Afkondigingen 

Zingen Lied 167 

Stil gebed 

Votum & Groet 

Aanvangstekst "De Heere is werkelijk opgewekt" (Lukas 24: 34 midden) 

Zingen Psalm 16: 5 en 6 
           
Wetslezing 

Zingen Psalm 105: 1 en 2

Gebed  

Zingen Lied 581
Wisselzang tussen koor en gemeente

Schriftlezing Mattheüs 28: 1 t/m 10

Zingen Psalm 104 : 1 en 17 

Verkondiging 

Zingen Lied 166

Dankgebed en voorbede

Aankondiging collecte 

Zingen Lied 183

Zegen

Uitleidend orgelspel


Naar het overzicht van de kerkdiensten