Liturgie van de dienst op Palmzondag 2 april 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 84

Openbare geloofsbelijde­nis

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag zullen 11 broeders en zusters in de morgendienst belijdenis van het geloof afleggen. Dat hebben ze natuurlijk al gedaan, maar dat zullen ze zondag in het openbaar bevestigen. Daar mag u dan weer getuige van zijn. Daarom heeft deze samenkomst ook een feestelijk tintje. Want hoe groot is het wonder wanneer mensen openlijk de naam van Christus belijden. Openlijk dus erkennen dat ze hulp nodig hebben, nog sterker: verlossing! We zijn dankbaar dat de Geest dit in hun hart heeft gelegd en we zien uit naar een gezegende samenkomst. We bevelen hen ook in uw voorbede aan.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 432
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Onze Hulp en groet

Zingen: Psalm 84
1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
o HEER' der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenhen,
om 's HEEREN voorhof in te tren!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft
en aan mijn ziel het leven geeft.

2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER'!
De zwaluw legt haar jongskens neer
in 't kunstig nest bij Uw altaren.
Bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
geduchte HEER' der legerscharen!
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestag U prijst en eerbied toont.

Gods leefregels

Zingen: Psalm 56
5 Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer g' in mijn ellenden
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.

Gebed

Schriftlezing Psalm 84
1 Voor de koorleider, op 'De Gittith'; een psalm, van de zonen van Korach.
2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten.
3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.
4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.
5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. [ Sela]
6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is - in hun hart zijn de gebaande wegen.
7 Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.
9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob. [ Sela]
10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.
11 Want n dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
12 Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.
13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.

Zingen: Weerklank Psalm 119
13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mijn heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

53 Uw woord is louter en volkomen rein.
Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere.
Al word ik ook veracht, al ben ik klein,
met u beloften, blijf ik stil verkeren.
HEER, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn,
Uw wet is waar, uw recht zal triomferen.

Preek: Gebaande wegen

Zingen: Lied 445
1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

2 Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen.
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan.
in rust met U die mij hebt voortgeleid

Lezing formulier

Ja-woord en bevestiging

Opneming onder de belijdende leden

Belijden wij ons christelijk geloof
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest, n heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen,  de vergeving van zonden,  de wederopstanding van het lichaam en een eeuwige leven.

Zingen door belijdende leden: Lied 439
1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Door gemeente (staande):
2 'k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

4 Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Gebed en voorbede

Zingen: Lied 471
1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand 'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Orgelspel

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de nieuwe lidmaten een hand te geven in het koor van de kerk


Naar het overzicht van de kerkdiensten