Liturgie van de dienst op zondag 29 januari 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. P. Molenaar, Barneveld

Lezing: Jeremia 23: 1-8; Mattheüs 9: 35-38

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Zingen voor de dienst: Psalm 139: 14 Doorgrond m’ en ken mijn hart, o HEER’!
 • Votum en Groet
 • Zingen: lied 285: 1, 2 en 3 Hier in Uw heiligdom
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 89: 7 Hoe zalig het volk, dat naar Uw klanken hoort
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest.
 • Bijbellezing:
  Op vrijdag 27 januari heeft de internationale Holocaustherdenking plaats gevonden.
  Naar aanleiding daarvan lezen we de volgende Bijbelgedeelten:

  Jeremia 23: 1 – 8
  Mattheüs 9: 35 – 38
 • Tekst voor de preek: Mattheüs 9: 36
  ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’
  Thema: Het medelijden van Jezus!
 • Zingen: Psalm 79: 1 Getrouw God, de heid’nen zijn gekomen.
  4 Gedenk niet meer aan ’t kwaad, dat wij bedreven.
 • Preek
 • Zingen: Psalm 79: 7 Zo zullen wij de schapen Uwer weide
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: lied 441 (alle coupletten) Heer, wijs mij Uw weg.
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten