Liturgie van de dienst op Tweede Kerstdag 26 december 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

zangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zing met ons mee op maandag 26 december, Tweede Kerstdag, tijdens de samenzangdienst. Muzikale medewerking wordt verleend door Rejoice uit Veenendaal o.l.v. Jan Broekhuis. Wilfred Folmer bespeelt het orgel. De meditatie met als thema: ‘Vrolijk Kerstfeest’, wordt verzorgd door ds. G.C. Bergshoeff. Aanvang 9.30 uur. De kerk is open vanaf 9.00 uur.

Orgelspel

Samenzang - Licht in de nacht
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt de held're morgen aan.
Prijs nu zijn naam, samen met de eng'len.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert is geven om een ander,
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

Welkom en gebed

Samenzang - God biedt U nu Zijn vrede aan
God biedt u nu zijn vrede aan,
wees blij en vrees niet meer,
want Christus, die ons zalig maakt,
kwam op de aarde neer.
Wij waren vast in satans macht,
Hij bracht daarin een keer.

Refrein
o, tijding van vreugde en troost, vreugde en troost,
o, tijding van vreugde en troost.

Kom, zing voor Hem uw hoogste lied,
gij allen die hier zijt,
zing liefdevol en eensgezind,
zing in verbondenheid:
op 't heerlijk, heilig Christusfeest
is Hij ons zo nabij.
(Refrein)

Koor - Zingen wij van Kerstmis
Zing met ons mee, laat jubelen je stem
Wij zingen van Hem!

Koor - Feest van Licht
De Joden vieren Chanoeka, de Afrikanen vieren Kwanzaa en Christenen vieren het feest van de geboorte van Jezus.
Laten wij allen zoeken naar eenheid en getuigen van Heer Jezus Christus.

Koor - Christmas time
Zing met de engelen; Vreugde voor de wereld, het is Kerstmis. Emmanuel, God is met ons.

Schriftlezing - 1 Johannes 1 vers 1 - 5
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens - want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard - wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.
En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Samenzang - Hef aan, hef aan een luide zang
Hef aan, hef aan een luide zang,
Laat al wat leeft het horen!
Laat blij het lied door groot en klein
op deze dag gezongen zijn,
dat Jezus is geboren!

Hef aan, het hart vol dank en lof,
laat aarde en hemel 't horen!
Hef aan, roept uit tot God die leeft,
die aarde en hemel blijdschap geeft,
want Jezus is geboren!

Meditatie - Vrolijk Kerstfeest

Samenzang - Jubel het uit
Jubel het uit. De Heer is hier;
Ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit. De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem
een vreugdelied voor Hem
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!\

Gedicht - God…. doe de hemel nog eens open….
God…. doe de hemel nog eens open!
Hier in de stilte sta 'k en wacht….
Geef mij opnieuw een tastbaar teken,
want om mij heen is niets dan nacht.
Ik wil het licht van uw genade
zien flitsen door de donk're lucht,
'k wil eng'len zien, hun stemmen horen,
dáárom ben ik de dag ontvlucht….
De dag met duizenden geluiden,
met zorgen over allerlei,
want steeds als ik uw feest ga vieren
dan sleep ik er van alles bij.
En ieder Kerstfeest wordt het drukker….
Maar heel die entouragelast
begint mij telkens meer te hind'ren.
Ik weet: het vormt een schril contrast
met dat wat eens in alle eenvoud
in Bet'lems velden werd beleefd….
Toen 't eng'lenkoor uw vredesboodschap
diep in de nacht bezongen heeft.
En daarom ben ik nu gekomen….
Ik wil het wonder ondergaan
van uw onmetelijke liefde,
die doorwerkt ook in mijn bestaan!
Ik kán mij niet tevreden stellen
met slechts een goed verzorgd program.
Ik wil dit keer bewust ervaren
dat 't kind voor mij op aarde kwam!
God…. doe de hemel nog eens open!
Hier ben ik in mijn schamelheid….
Gun mij 't geluk dat uw genade
weer doorbreekt in mijn werk'lijkheid!

Samenzang - Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Orgel Intermezzo

Koor - Born on that day
Emmanuel, de God die redt! Kerstmis werd geboren op de dag dat Christus naar ons toe kwam in doeken.

Koor - Kerstzegen
Een kerstzegen voor ons allen met als afsluiting het Stille nacht.

Samenzang
Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal,
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer

Koor - Born in Bethlehem
Hoor de klokken luiden, hoor de zingende engelen. Glorie Halleluja voor de nieuw geboren Koning. Jezus is geboren in Bethlehem.

Dankwoord en gebed

Koor - Een nieuwe morgen
Herders in 't veld van Efratha
horen daar het Gloria,
Blij klinkt door de nacht:
"Uw Koning wacht in een stal"

Ga dan op weg naar Bethlehem,
luister naar die engelen stem:
"Kom, o herders, kom,
en kijk niet om, kijk niet om"

Zoek vrede bij dit Kind
Gezegend wie het vindt,
voor wie er in Zijn Naam geloven,
komt er een nieuwe morgen!

Ga mee, op weg naar Bethlehem,
Luister naar die eng'lenstem:
"Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om

met samenzang (2x)
Zoek vrede bij dit Kind
Gezegend die het vindt,
voor wie er in Zijn Naam geloven
komt er een nieuwe morgen!

Orgelspel
Het koor verlaat als eerste de kerk


Naar het overzicht van de kerkdiensten