Liturgie van de dienst op zondag 18 december 2022 om 17:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jesaja 11: 1 - 10

Gezinsadvents­dienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Welkom / afkondigingen

Samen zingen
Luidt klokjes, klingelingeling, luidt klokjes kling.
Laat de boodschap horen, Jezus wordt geboren.
Met die blijde klanken, willen wij God danken.
Luidt klokjes, klingelingeling, luidt klokjes kling.

Luidt klokjes, klingelingeling, Luidt klokjes kling.
Het duurt nog maar even, vrede gaat Hij geven,
hopen en ook wachten, eeuwenlang verwachten!
Luidt klokjes, klingelingeling, luidt klokjes kling.

Luidt klokjes, klingelingeling, Luidt klokjes kling.
Laat de boodschap horen, Jezus wordt geboren.
Met die blijde klanken, willen wij God danken.
Luidt klokjes, klingelingeling, Luidt klokjes kling.

Aansteken van 4 kaarsen
1 De aarde is donker, het licht lijkt gedoofd, maar diep in ons hart brandt een vlam,
een lichtje van hoop om wat is beloofd: een bloem aan een oude stam ...
2 De aarde aarzelt, de vlam is nog klein wij beschermen hem tegen de wind.
In alle donkerte, wanhoop en pijn wachten wij stil op een Kind ...
3 De aarde popelt, het licht groeit aan. Wij zijn onderweg naar de stal,
op weg naar het wezen van ons bestaan, naar Gods Zoon die komen zal ...
4 De aarde twinkelt, het licht schijnt rondom geen mens die het missen kan.
Een ster in de verte roept: 'Kom nu, kom, de geboorte kondigt zich aan!'

Gebed en groet

Samen zingen: Psalm 98
1 ††††† Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Die grote God, Die wond'ren deed!
Zijn rechterhand vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden.
voor 't heidendom ten toon gespreid.

4 ††††† Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't gebergte vol van vreugde springen
en hupp'len voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
de wereld in gerechtigheid!
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in de Heere God, onze Vader, die alles gemaakt heeft: de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in Bethlehem, gestorven is aan het kruis en ook begraven is, maar na drie dagen waarlijk is opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan, en dat Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten
Wij geloven ťťn christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven, dat onze zonden vergeven zijn.
Wij krijgen straks een nieuw lichaam, en mogen altijd bij Jezus zijn.

Samen zingen:
God zal met u zijn, God is Immanuel,
God zal met u zijn, de God van IsraŽl.

Ver weg van het Kindje,ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn naam.

God zal met ons zijn, God is Immanuel,
God zal met ons zijn, de God van IsraŽl.

God zal met ons zijn, God is Immanuel,
God zal met ons zijn, de God van IsraŽl.

Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Reddervan de wereld zijn.
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.

God zal met ons zijn, God is Immanuel,
God zal met ons zijn, de God van IsraŽl.

Muzikaal intermezzo

Samen zingen:
Licht in de nacht; een ster schijntdoor de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lagop de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 2x

Wat Hij ons leertis geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreektverbreekt Hij alle banden.
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu Zijn naam,de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. 3x

Schriftlezing Jesaja 11: 1 - 10
1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van IsaÔ, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:
de Geest van wijsheid en inzicht,
de Geest van raad en sterkte,
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN.
Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.
4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond
en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.
6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.
7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund.
8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.
9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10 Want op die dag zal de Wortel van IsaÔ er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hťm zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Samen zingen:
1 †††† O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw IsraŽl,
herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer!
Wees blij, wees blij, o IsraŽl! Hij is nabij, Immanuel!

2 ††††† O kom, Gij wortel IsaÔ, verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw.
Wees blij, wees blij, o IsraŽl! Hij is nabij, Immanuel!

5 †††† O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht.
Wees blij, wees blij, o IsraŽl! Hij is nabij, Immanuel!

Preek

Samen zingen:
Eeuwenlang geleden in een donker dal
Zochten herders naar een kindjein een arme stal
Nog maar pas geboren al zo lang verwacht
En er zongen engelenkorendoor de nacht

Ze zongen gloria gloria voor het kindje klein en teer
Gloria gloriavoor de allerhoogste Heer

Eeuwenlang geledenwas ik er niet bij
Maar het wonder is geblevenook voor jou en mij
Want datzelfde kindjeuit die arme stal
Eren wij nu als de Koningvan 't heelal

Wij zingen gloria gloria voor het kindje klein en teer
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer

Gedicht

Samen zingen:
Mary, did you know
that your Baby Boy would one day walk on water
Mary, did you know
that your Baby Boy would save our sons and daughters
Did you know
that your Baby Boy has come to make you new
This Child that you delivered will soon deliver you.

Mary, did you know
that your Baby Boy will give sight to a blind man
Mary, did you know
that your Baby Boy will calm the storm with His hand
Did you know
that your Baby Boy has walked where angels trod
When you kiss your little Baby you kissed the face of God

The blind will see.
The deaf will hear.
The dead will live again.
The lame will leap.
The dumb will speak
The praises of The Lamb.

Mary, did you know
that your Baby Boy is Lord of all creation
Mary, did you know
that your Baby Boy would one day rule the nations
Did you know
that your Baby Boy is heaven's perfect Lamb
The sleeping Child you're holding is the Great, I Am.

Klein verhaal

Samen zingen:
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

(2x zingen Ė daarna speelt de band dit lied nog 1 keer, zonder zang)
U geeft een toekomst vol van hoop;dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,leidt ons door dit leven heen

Dankgebed

Samen zingen (staand):
In de kerstnacht boven Bethlehem, sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend: God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht. Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein voor de God, die zelf een kind werd
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is! Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Uitleidend pianospel


Naar het overzicht van de kerkdiensten