Liturgie van de dienst op zondag 14 augustus 2022 om 18:30 uur

Voorganger: prof. dr. F.G. Immink, Woudenberg

Lezing: EzechiŽl 36:1-28

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Voorzang Psalm 85:1

Stil gebed

Votum
Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen.
Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest.

'Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt.' (Ez. 36:23)

Psalm 89:3

Geloofsbelijdenis

Psalm 56:6

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing: † EzechiŽl 36:1-15

Weerklank Psalm 89:16 en 17

2e Schriftlezing:†† EzechiŽl 36:16-28

Psalm 126:1 en 2

Preek: 'Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere Heere, laat dat u bekend zijn.' (EzechiŽl 36:32)

Weerklank Gezang 468:1, 2 en 3

Gebeden

Collecte

Psalm 85:4

Zegen
De Heere zegene u, en behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.


Naar het overzicht van de kerkdiensten