Liturgie van de dienst op zondag 12 juni 2022 om 15:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Numeri 6: 22-27; 2 Korinthe 13: 11-13

afscheidsdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Deze middagdienst is er ook kinderoppas.

Zondagmiddag 12 juni nemen we om 15.00 uur afscheid van de gemeente. Niet dat we gaan verhuizen, maar het is de laatste keer dat ik de dienst leid als herder en leraar van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel. Met name de laatste weken ervaar ik dat ik reeds aan het afscheid nemen ben. Het raakt me, juist in de erediensten; de verbondenheid die er is, de liefde van en voor de gemeente. Nog even en dan...
Om eerlijk te zijn: afscheid nemen vind ik moeilijk. Toch is het bijna zover. We nemen afscheid van elkaar, rondom het Woord van God. Dominees komen en gaan, de HEERE blijft. Dat maakt het goed.

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de afkondiger

Zingen: Lied 445
1 † Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. ) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

2 † Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens weer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning. ) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

3 † Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan ) 2x
in rust met U die mij hebt voortgeleid. )

Votum en groet 

Zingen: Psalm 95: 1 en 2
1 † Komt, laat ons samen Isrels HEER',
de rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijde zang ontmoeten!
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lofgedicht
en blijde psalmen juichend groeten.

2 † De HEER' is groot, een heerlijk God,
een Koning, die het zaligst lot
ver boven alle goŰn kan schenken!
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
het hoogst gebergt' is in Zijn hand:
't is al gehoorzaam op Zijn wenken.

We belijden het Christelijk geloof

Zingen: Psalm 145: 2a en 3b
2†† Ik zal, o HEER', Dien ik mijn Koning noem,
de luister van Uw majesteit en roem
verbreiden, en Uw wonderlijke da‚n
met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
De HEER' is goed en vriend'lijk en weldadig,
barmhartig, mild, lankmoedig en genadig!
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken,
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.

Gebed om de hulp van de Heilige Geest

Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 en† 2 Korinthe 13: 11-13

Numeri 6
22 En de HEERE sprak tot Mozes:
23 Spreek tot Ašron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de IsraŽlieten zegenen, door tegen hen te zeggen:
24 De HEERE zegene u en behoede u!
25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
27 Zo moeten zij Mijn Naam op de IsraŽlieten leggen; en Õk zal hen zegenen.

2 Korinthe 13
11 Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.
12. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u.
13. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Zingen: Psalm 91: 1, 5 en 7
1 † Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door den hoogsten Ko-ning
beveiligd in den duist're nacht,
beschaduwd in Gods wo-ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen:
Mijn burg, mijn toevlucht in de nood,
den God van mijn betrouwen.

5 † Ik steun op God, mijn Toeverlaat,
dies heb ik niets te vre-zen:
wie God vertrouwt, die deert geen kwaad.
Uw tent zal veilig we-zen.
Hij zal Zijn engelen gebiÍn,
dat z' u op weg bevrijden:
gij zult hen in gevaren, zien
voor uw behoud'nis strijden.

7 † Dewijl zijn ziel Mij teÍr bemint,
dus laat God Zelf Zich ho-ren,
heb Ik voor hem, als voor Mijn vrind
een heilrijk lot bescho-ren.
Omdat hij Mijnen Naam erkent,
zal hem Mijn gunst verzellen:
Ik zal hem redden uit d' ellend'
en op een hoogte stellen.

Thema voor de preek is: Gezegend

Zingen:Lied 443 Ik zal er zijn
1 † Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2 † Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3 † De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4 † 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

5 † O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn HEER:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

6 † 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Toespraken

Toezingen: Lied 358
1 † God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Schepper van uw leven,
wil u ook zijn zegen geven.
God zij met u elke dag en nacht.

2 † God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Herder van zijn schapen,
houdt de wacht, Hij zal niet slapen.
God zij met u elke dag en nacht.

3 † God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Toevlucht in gevaren,
wil u overal bewaren.
God zij met u elke dag en nacht.

4 † God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Hoorder der gebeden,
doet u delen in zijn vrede.
God zij met u elke dag en nacht.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Lied 357
1 † Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar,
aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2 † Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen


Naar het overzicht van de kerkdiensten