Liturgie van de dienst op Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

zangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op maandag 6 juni, 2e Pinksterdag, zal er om 9.30 uur een zangdienst worden gehouden. Er zullen bekende pinksterliederen gezongen worden onder begeleiding van Wilfred Folmer op het orgel.
Muzikale medewerking wordt verleend door het kinderkoor Dichtbij uit Scherpenzeel o.l.v. Annemarie Meerbeek en Sandra Thomassen.
Verder is er een korte overdenking door ds. G.C. Bergshoeff over het thema van deze dienst: ĎWind van bovení. Er is kinderoppas aanwezig.
Jong of oud? Iedereen is welkom.

Orgelspel

Samenzang - Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek.

Dank U dat Gij hebt willen spreken, dank U, Gij kent een ieders taal,
dank U, dat U het brood wilt breken met ons allemaal.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan!

Welkom en gebed

Samenzang - 't Is feest vandaag
't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan Zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar; al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond, voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen, ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint!

Kinderkoor
- Juich, doe mee allemaal
- Liefde, Blijdschap, Vrede
- Zal ik het anders even doen

Schriftlezing - Johannes 20: 19 t/m 23
De verschijning aan de tien discipelen
Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Samenzang - Geest van hierboven
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Meditatie - De wind van boven

Samenzang - Voor uw liefde, Heere Jezus
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Voor uw woord van genade, dank U wel.
Voor uw woord van genade, dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer wij prijzen uw naam!

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

U bent heilig, heilig, heilig Heer.
U bent heilig, heilig, heilig Heer.
Machtig God, zie ons staan,
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Gedicht - Van een boom die de wind wou zien
Een parabel voor de pinkstertijd
Er waren eens zeven bomen,
zeven bomen in een kring,
met nog een kleine boom in het midden,
een mooie groene vergadering.

Toen zei de kleinste boom in het midden:
'Ik zou de wind wel eens willen zien.
Is hij groot of klein, met armen en benen,
of een stam zoals wij misschien?'

Toen zeiden de andere bomen,
die zeven van de buitenkant:
'De wind is gekomen en weer verdwenen,
hij heeft geen lijf, geen mond en geen hand.'

Dat kon de middelste niet geloven:
'Hoe weet je dan dat de wind bestaat,
als niemand hem ziet of aan kan raken,
hoe weet je dan dat hij komt en gaat?'

Toen riepen de zeven allemaal samen,
die hele groene vergadering:
'Daar is hij al, ook jij zult hem voelen
in het binnenste hart van de kring.'

En de vragende boom in die kring van zeven
kreeg een antwoord van wuivend, ruisend groen;
'Al kun je de wind niet zien of grijpen,
je kunt wel zien wat de wind komt doen,'

Samenzang Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (2x)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Kinderkoor - Ik ben veilig in Jezus armen
- Familie
- Zo stevig als wat

Dankwoord en gebed

Samenzang - Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiŽn, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Orgelspel
Het kinderkoor verlaat als eerste de kerk

Wilt u doorpraten over deze dienst, dan kunt u contact opnemen met Jan van de Weerd, tel. 033 Ė 2773167

Ter bestrijding van de kosten van deze dienst zijn wij dankbaar voor een gift op rekeningnummer NL28 RABO 0355 1350 78 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Scherpenzeel, omschrijving 'collecte 2e Pinksterdag'
Deze Pinksterzangdienst is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl


Naar het overzicht van de kerkdiensten