Liturgie van de dienst op Tweede Paasdag 18 april 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Romeinen 8 : 31 - 39

zangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Jezus leeft en ik met Hem! Dit is het thema van de zangdienst van Tweede Paasdag, maandag 18 april.

Samen zingen we bekende paasliederen en kunnen we genieten van de liederen die gezongen worden door Gospelkoor Candela o.l.v. Dennis de Bruijn.

De meditatie wordt verzorgd door ds. G. van Goch. Nico van Egdom bespeelt het orgel.

Vanaf 9.00 uur staan de deuren van de kerk open, aanvang dienst 9.30 uur. Hartelijk welkom!

Orgelspel

Koor - Because He lives
Amen, omdat Hij leeft, mag ik leven. Alle zonden en schaamte zijn weg. Alle angst voor de toekomst is weg, want Hij heeft de toekomst in Zijn handen.

Samenzang
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die jubelt door Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan;
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Welkom en gebed

Samenzang
Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw: 'Gij zijt al waar ik op bouw!'

Schriftlezing - Romeinen 8 : 31 - 39
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
(Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Samenzang
Laat ons niet langer vrezen voor oordeel, nood of pijn:
als God voor ons zal wezen, wie zal tegen ons zijn?
Hij, die zijn Zoon niet spaarde, in Hem verzoening geeft.
schenkt met Hem in genade wat ieder nodig heeft.

Hij bidt, ten troon verheven aan Vaders rechterhand,
voor wie Hem zijn gegeven, wij houden door Hem stand.
Niets kan ons van Hem scheiden, verdrukking noch gevaar,
vervolging, nood noch lijden, geen honger en geen zwaard.

Wij zullen er van spreken met zekerheid steeds weer:
Gods liefde is gebleken in Christus, onze Heer.
Niets kan ons haar ontroven, geen macht hoe hoog, hoe groot.
Zij gaat de tijd te boven, het leven en de dood.

Koor  - De rots van mijn bestaan
Jezus wist wat er zou komen, Hij heeft het offer van zijn leven gegeven. Zo moedig als Jezus was in Zijn laatste dagen, zo sterk en moedig wil ik ook zijn. Ik wil mijn leven aan Hem, de rots van mijn bestaan, wijden.

I will lift up my hands
Als ik denk aan alles wat Jezus voor mij heeft gedaan, zal ik nooit loslaten. Ik zal zingen, dansen, Hem loven met mijn lied. Mijn hart en handen zijn opgeheven naar Hem.

Groot is de Heer
De Heer is zo groot, Hij is het waard dat wij Hem prijzen, Hem eren met ons lied

Meditatie         -        Jezus leeft, en ik met Hem!   

Samenzang 
Refrein
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Refrein

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Gedicht - Vrees niet

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt;
Hier is Mijn hand – wees maar niet bang te vallen:
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit tekort.
Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen
zodat het water tot de lippen komt;
Want met één wenk doe Ik de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.
Wees niet bevreesd, wanneer uw krachten mind'ren:
want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
Ik heb véél werk te doen, ook voor Mijn zwakke kind'ren.
En àlles kunt ge, als ge Mij verwacht.
Wees niet bevreesd, want Ik zal voor u zorgen.
Denk aan de leliën, de mussen die Ik voed.
Ik ben de God van heden en van morgen,
de God, Die leeft en Die u leven doet!

Samenzang
Vrouwen
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta.

Mannen
U werd een mens, U daalde neer in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht komen wij vrij voor God te staan.

Allen
Van eerste kreet tot laatste zucht leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint, U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed, bent U het doel van mijn bestaan.

Koor - Ik zie het kruis
Ik zie het kruis, waar Hij mijn zonden droeg, het kruis waaraan Hij stierf. Hij is voor mij die weg gegaan. Jezus is de Verlosser, de Mensenzoon is opgestaan

- Alive, forever, amen
Jezus leeft, maar door Hem mag ik ook leven. De dood kan geen kwaad meer doen, want Hij heeft de overwinning. Niets kan ons weghouden van Hem. Daarom: Hij is het waardig, geef Hem alle eer en glorie

Dankwoord en gebed

Samenzang
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!
Vol van licht en luister daalt de engel af,
en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer.
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon;
Laat uw lied weerklinken: 'Christus overwon!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed,
die met heel mijn wezen ik beminnen moet.
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,
die mij in zijn glorie eeuwig delen laat.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

Orgelspel

Het koor verlaat als eerste de kerk

Wilt u doorpraten over deze dienst, dan kunt u contact opnemen met Jan van de Weerd, tel. 033 - 2773167


Naar het overzicht van de kerkdiensten