Liturgie van de dienst op zondag 27 februari 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. P. Molenaar, Barneveld

Lezing: Jeremia 23: 1 – 8; Mattheüs 9: 35 – 38

eerste lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Zingen voor de dienst: lied 242: 1 Samen in de Naam van Jezus
  2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 122: 1 Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan.
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Zingen: lied 366: 1 Ik heb slechts één houvast in leven en in dood.
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest.
 • Jeremia 23: 1 – 8
  Mattheüs 9: 35 – 38
  Tekst voor de preek: Mattheüs 9: 36 'Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.'
  Thema: Het medelijden van Jezus!
 • Zingen: Psalm 79: 1 Getrouw God, de heid'nen zijn gekomen.
  4 Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven.
 • Preek
 • Zingen: Psalm  79: 7 Zo zullen wij de schapen Uwer weide
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Psalm 72: 1 Geef, HEER' de Koning Uwe rechten.
  7 Nooddruftigen zal Hij verschonen.
  11 Zijn Naam moet eeuwig' eer ontvangen.
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten