Liturgie van de dienst op zondag 23 januari 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 8

Kerk en school

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 23 januari staat de dienst in het teken van Kerk en School. Het is fijn om in samenwerking met leerkrachten een Bijbels thema uit de diepen. De leerlingen van de basisscholen hebben de afgelopen week gewerkt met het thema: Zorgen voor de schepping, doe je mee? Aan de hand van de geschiedenissen uit Genesis 1-3 en Openbaring 21 zijn ze hiermee aan de slag gegaan.

In samenspraak met de predikanten van de Achthoek en de Open Hof luisteren we zondagmorgen naar Psalm 8. In dit lied komt naar voren dat God ons mensen de opdracht geeft om te heersen over de werken van Zijn handen.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Dank u wel voor de sterren en de maan
(Marcel en Lydia Zimmer)

1†† Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

2†† Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

3†† Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Stil gebed (ieder bidt in stilte voor een goede en gezegende dienst)

Votum (de predikant bidt namens de gemeente om de afhankelijkheid van God te belijden)
en groet (de groet bevestigt dat God de gemeente wil ontmoeten)

Zingen: Psalm 19: 1 en 4
1 † Het ruime hemelrond
vertelt met blijde mond
Gods eer en heerlijkheid.
De held're lucht en 't zwerk,
verkondigen Zijn werk
en prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag,
tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen.
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
en wijsheid af te malen.

4 † Des HEEREN wet nochtans
verspreidt volmaakter glans,
dewijl zij 't hart bekeert.
't Is Gods getuigenis,
dat eeuwig zeker is
en slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
vertoont ons 't heiligst recht
en kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
eist zuiverheid en deugd,
verlicht de duist're ogen.

Wij luisteren naar Gods goede regels

Zingen: Psalm 86: 6 (de gemeente belijdt dat ze gehoorzaam wil zijn)
6Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len.
Neig mijn hart en voeg het sa‚m,
tot de vrees van Uwen Naam.
HEER', mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven,
'k zal Uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

Schriftlezing: Genesis 1: 26-31 en Psalm 8

Genesis 1
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Psalm 8
Een Psalm van David, voor de koorleider, op De Gittith'.
HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.
U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,
de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeŽn gaat.
HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Zingen: Zie ik sterren aan de hemel staan (Evangelische Liedbundel 163)

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.

Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen opengaan,
is het of de dag mij noemt de naam
van een machtig God.

Deze God die aard' en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep
uit het duister tot zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en
die zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in zijn hand bewaart:
Hoe groot is God voor mij.

Preek: Zorgen voor de scheppingÖ doe je mee?

Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste (Liedboek 2013, 216)
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Dankgebed en voorbede
(de predikant spreekt gebeden uit waarin God gedankt wordt voor Zijn werk en doet voorbede voor allerlei onderwerpen)

Zingen: Psalm 8: 1, 3, 5 en 6 (Weerklank)
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven Ė
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Ik kan het, Here, bijna niet geloven
dat U de maan en sterren schiep daarboven.
Wat is een mens dan onbeduidend klein.
Hoe kan het dat U toch zijn God wilt zijn?

De mens heerst over vee en wilde dieren
en over wat zijn weg zoekt in rivieren.
Ja, over wat er diep in zeeŽn leeft
en wat er hoog boven de aarde zweeft.

Heer, onze Heer, uw naam is hoog verheven,
Hoe indrukwekkend schiep U al het leven!
U maakt uw luister wereldwijd bekend.
De schepping laat ons weten wie U bent.

Zegen (de zegen bevestigt dat God met de gemeente mee gaat)

Orgelspel


Naar het overzicht van de kerkdiensten