Liturgie van de dienst op Eerste Kerstdag 25 december 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 2 : 1-20

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op Eerste Kerstdag staan we stil bij de geboorte van Jezus en de komst van de herders die Hem vinden in de kribbe. Een wonderlijke geschiedenis waar God op een bijzondere wijze laat zien wat de opdracht van Jezus is: Zaligmaker. Hij is gekomen mensen zalig te maken van hun zonden. Wie dit heeft leren geloven, wil knielen bij de kribbe.

Het mannenensemble Yaron verleent zijn medewerking tijdens de dienst.

Je kunt de liturgie voor de dienst ook downloaden als pdf-bestand.

Liturgisch bloemstuk

De ster wijst de Weg! Zoek want het Kind laat zich vinden.
De calla symboliseert schoonheid, reinheid, kenmerken voor de Heere Jezus. Stelen van de bloemen buigen, de menselijke weg maakt soms een heftige bocht zonder te breken! Bergen en dalen in het leven. Soms bloeit en groeit de steel in een rechte lijn omhoog naar het Licht.
Eucalyptus staat bekend om haar zuiverende en reinigende werking. Thuja (conifeer) wordt ook wel de levensboom genoemd.

Liturgie

Intrada MannenensembleYaron

God rest you merry gentlemen

1. God rest you merry, gentlemen,
let nothing you dismay,
remember Christ our Savior
was born on Christ-mas Day.
To save poor souls from Satan's power
which long time had gone astray,
and it's tidings of comfort and joy

2. From God that is our Father,
the blessed angels came,
unto some certain shepherds
with tidings of the same,
that there was born in Bethlehem,
the Son of God by name.
And it's tidings of comfort and joy

3. The shepherds at those tidings
rejoiced much in mind,
And left their flocks a feeding
in tempest storms and wind
and strait the came to Bethlehem,
the Son of God to find
And it's tidings of comfort and joy.

Away in a manger

1. Away in a manger,
no crib for His bed,
the little Lord Jesus
laid down His sweet head.
The stars in the bright sky
looked down where He lay,
the little Lord Jesus
asleep on the hay.

2. The cattle are lowing,
the Baby awakes,
but little Lord Jesus
no crying He makes.
I love Thee, Lord Jesus
look down from the sky,
and stay by my side
until morning is nigh.

3. Be near me, Lord Jesus,
I ask Thee to stay.
Close by me forever
and love me, I pray;
Bless all the dear people,
in Thy tender care,
and fit us for Heaven
to live with Thee there.

For unto us a child is born
For unto us a child is born
Unto us, a son is given
And his name shall be called
Wonderful, Counselor
the mighty God, the everlasting Father
the prince of peace

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 131: 1, 2 en 4
Kom, verwonder u hier, mensen,
zie, hoe dat u God bemint,
zie vervul der zielen wensen,
zie dit nieuw geboren kind!
Zie, die 't woord is, zonder spreken,
zie, die vorst is, zonder pracht,
zie, die 't al is, in gebreken,
zie, die 't licht is, in de nacht,
zie, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 95: 1 en 2a+3b
Komt, laat ons samen Isrels Heer,
den rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijden zang ontmoeten!
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lofgedicht
en blijde psalmen juichend groeten!

De Heer' is groot, een heerlijk God,
een Koning, die het zaligst lot
ver boven alle goŰn kan schenken!
Komt, buigen w' ons dan biddend neer,
komt, laat ons knielen voor den Heer,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Wij belijden dat Jezus de Zoon van God is.

Zingen Psalm 147: 1
Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Verg‚ren en in vreÍ doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

Gebed om opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Schriftlezing Lukas 2, 1-20

1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
2. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over SyriŽ stadhouder was.
3. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
5. om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,
7. en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
10. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.
12. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
13. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
15. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
16. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
17. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.
18. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.
19. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
20. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Mannenensemble Yaron

In de nacht gekomen
In de nacht gekomen, Kind van hogerhand.
Licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt.
Kom in onze dagen, kom in onze nacht.
Hoor de aarde klagen, Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen Kind dat met geduld,
eeuwenoude dromen eindelijk vervult.
Kom in onze dagen, kom in onze nacht.
Kom met uw gestage, milde overmacht.

In de nacht gekomen, onmiskenbaar Kind.
Kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind.
Kom in onze dagen, kom in onze nacht.
Laat uw morgen dagen, kom, de wereld wacht.

Zingen Lied 133
Couplet 1 mannenensemble Yaron, couplet 2 en 3 allen.
Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Preek: Knielen bij de kribbe

Zingen op Toonhoogte 83
Couplet 1 en 3 allen, couplet 2 mannenensemble Yaron
1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer
wat Gij mij hebt gegeven
O, neem mijn leven, geest en hart
en laat mijn ziel in vreugd' en smart
bij U geborgen wezen

2. Ik lag in donkerheid en nacht
Gij waart mijn zon, mijn luister
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister
O Jezus, wil mijn zonneschijn
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn
dan heb ik niets te vrezen

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen
O zonlicht, mild en mateloos
uw gloed heeft mij genezen
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Dankgebed en voorbede

Zingen Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt
hoe heerlijk zijn uw stralen.
Dankgebed en voorbede
Zingen Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Zegen
Uitleidend orgelspel


Naar het overzicht van de kerkdiensten