Liturgie van de dienst op zondag 19 december 2021 om 16:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jesaja 40:1 t/m 11

Vierde Adventszondag, gezinsadvents­dienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Thema "Verwachten"

Met medewerking van:

 • Kinderkoor "Dichterbij" o.l.v. Annemarie Meerbeek-Gotink (zang) en Annerieke Dorrestijn (zang)
 • Wilbert Gotink (piano)
 • Naomi Kraaijveld (saxofoon)
 • Bram van de Peut (slagwerk)
 • Wilfred Folmer (orgel)
 • Jeugdclubs en Jeugdverenigingen

Muziek vooraf:
Wilfred Folmer, Naomi Kraaijveld en Bram van de Peut

Welkom: Jeugdouderling Willem van Vlastuin

Zingen: "Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht"
(kinderen Kinderkoor komen de kerk binnenlopen)

Kinderen

 1. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
  dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
  en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt,
  jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Allen

 1. Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
  of het helder licht geeft of ook bijna niet.
  Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn,
  jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Allen

 1. Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is,
  overal op aarde is van alles mis.
  Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
  jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Aansteken 4 kaarsen (Zondagschool)

Kaars 1:
Er staan vier kaarsen op een rij,
te wachten op het feest
Eťn lichtje laat ons alvast zien,
hoe mooi het is geweest.

Kaars 2:
Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
dit huis waarin God woont.

Kaars 3:
Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht.
Vertellen van het Kind dat komt,
is dat geen mooi bericht?

Kaars 4:
Nu mag het vierde kaarsje aan,
vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Gebed om hulp en groet van God: ds. G. van Goch

Zingen: Psalm 98:1 en 4
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

Geloofsbelijdenis (Basixs)
Wij geloven in de Heere God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in Bethlehem,
gestorven is aan het kruis en ook begraven is,
maar na drie dagen waarlijk is opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan,
en dat Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het Pinksterfeest
en wil wonen in onze harten
Wij geloven ťťn christelijke kerk,
waarin we allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven, dat onze zonden vergeven zijn.
Wij krijgen straks een nieuw lichaam,
en mogen altijd bij Jezus zijn.

Zingen: "Als je veel van iemand houdt" - Kinderkoor
Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt, gaf Hij 't mooiste wat Hij had: Zijn eigen Zoon.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon.
En de wijzen brachten goud, mirre en wierook voor het kind als eerbetoon.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.

Zingen: "Eeuwenlang geleden" - Kinderkoor
Eeuwenlang geleden in een donker dal,
zochten herders naar een Kindje in een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht,
en er zongen engelenkoren door de nacht.
Ze zongen gloria gloria, voor het Kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,
Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.
Want datzelfde Kindje uit die arme stal,
eren wij nu als de Koning van 't heelal.
Wij zingen gloria gloria, voor het Kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.

Gebed: ds. G. van Goch

Bijbellezing: "Jesaja 40:1 t/m 11" (Between)
De verlossing van het volk IsraŽl voorzegd.
1.Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,
2. spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.
3. †Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.
4. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden;wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.
5. De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.
6. Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld.
7. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras.
8. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
9. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!
10. Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.
11. Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Zingen: "Hoe zal ik U ontvangen" (Weerklank wijs 109, tekst 110:1,2 en 3)
1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

2. Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen:
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.

3. Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen
en wist ik mij bemind.

Overdenking: "Verwachten" - †ds. G. van Goch

Zingen: "Verwacht de komst des Heren" (Weerklank 114)

1 Verwacht de komst des Heren,
O mens, bereid u voor:
Reeds brengt in deze wereld,
Het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
Die God zijn volk zou geven;
Ons heil, ons eigen leven,
Vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten,
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
Verhoog de dalen, effen,
de hoogten die zich heffen,
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed,
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod,
En bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken,
het heil, de Zoon van God.

4 O Jezus, maak mij arme,
in deze heilige tijd,
uit goedheid en erbarmen,
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen,
Ik U lofzingen zal.

Gedicht: "Advent is kijken naar wat komt" (Benjaminclub)
Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht,
Een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind vol kracht,
Een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven hopen.
Het Kerstkind is een nieuw begin,
we slaan een weg van vrede in,
Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven dromen,
Is Licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is,
En dat Zijn rijk zal komen.

Zingen: "God zal met ons zijn" - †Kinderkoor
God zal met ons zijn.
God is Immanuel.
God zal met ons zijn.
De God van IsraŽl.

God zal met ons zijn.
God is Immanuel.
God zal met ons zijn.
De God van IsraŽ.l

Ver weg van het kindje, ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal.
Ver weg in het Oosten, waar wij gaan of staan.
Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn naam.

God zal met ons zijn.
God is Immanuel.
God zal met ons zijn.
De God van IsraŽl.

Jezus is de koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Ver weg in het Oosten Waar wij gaan of staan.
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.

God zal met ons zijn.
God is Immanuel.
God zal met ons zijn.
De God van IsraŽl.

God zal met ons zijn.
God is Immanuel.
God zal met ons zijn.
De God van IsraŽl.

Zingen: "Vrolijk Kerstfeest iedereen" - Kinderkoor
Wonderbare Raadsman (2x)
Sterke God (2x)
Eeuwige Vader (2x)
Vredevorst (2x)

Een Kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig

Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld (2x)
Heeft Hij gebracht (2x)
Vrijheid voor de volken (2x)
Licht in de nacht (2x)

Een Kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig

Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld (2x)
Heeft Hij gebracht (2x)
Vrijheid voor de volken (2x)
Licht in de nacht (2x)

Een Kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen

Dankgebed: ds. G. van Goch

Zingen: †"Kerstnacht boven Bethlehem"
In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht.
Een hemels leger prees de Schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Zegen: †ds. G. van Goch

Zingen: †"De Here zegent jou/u" (Kinderbijbeluur)

Allen

De Here zegent jou,
En Hij beschermt jou.
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn.
En heel dicht bij je zijn.
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

Kinderen

De Here zegent u.
En Hij beschermt u.
Hij schijnt Zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn.
En heel dicht bij u zijn.
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x).

Uitleidend orgelspel: Wilfred Folmer


Naar het overzicht van de kerkdiensten