Liturgie van de dienst op Dankdag 3 november 2021 om 15:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Deuterono­mium 8

Na de dienst: voedselpakket­ten voor Satu Mare en Borla

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de dankdagdienst van woensdagmiddag 3 november luisteren we naar het onderwijs van Mozes in Deuteronomium 8. In dit hoofdstuk roept Mozes het volk op om niet te vergeten de HEERE te danken voor Zijn goede gaven wanneer ze in het beloofde land Kanan gekomen zijn. Een oproep die ook wij ter harte hebben te nemen.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Op Toonhoogte lied 146
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.

3 Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

4 Dank U voor hen die mij omringen,
dank U voor wat mij toebehoort.
Dank U voor alle kleine dingen,
ieder vriend'lijk woord.

5 Dank U dat Gij hebt willen spreken,
dank U, Gij kent een ieders taal,
dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

6 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
dat ik danken kan!

Votum en groet 

Zingen: Psalm 146: 1 en 4
1 Prijs den HEER' met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

4 't Is de HEER', Wiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig, uit den hogen
ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 75: 1
1 U alleen, U loven wij;
ja, wij loven U, o HEER',
want Uw Naam, zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land,
al de wond'ren Uwer hand.

Gebeden

Schriftlezing: Deuteronomium 8
U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt.
Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.
Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.
De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar.
Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt, en neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.
Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing; een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal; een land waarvan de stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken.
Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft.
Wees op uw hoede dat u de HEERE, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt.
Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft; Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was; Die uit hard gesteente water voor u liet komen,
Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen; en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven.
Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.
Als het echter gebeurt dat u de HEERE, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aan gaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen.
Zoals de heidenen die de HEERE van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent geweest.

Zingen: Psalm 67: 1 en 3
1 D' algoede God zij ons genadig
en zegen' ons met overvloed.
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
ons lichten en Hij zij ons goed!
Opdat elk genegen,
zich aan Uwe wegen,
op deez' aarde wenn';
en de blinde heiden,
nu van God gescheiden,
eens Uw heil erkenn'.

3 De volken zullen, HEER', U loven,
o HEER', U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven,
dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
wat op aarde leeft.

Preek: tekst vers 10
Thema: Vergeet niet te danken!

Zingen: Op Toonhoogte lied 482
1 Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein:
Dank, dank, dank o Heer,
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

2 Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
(Refrein)

3 Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
(Refrein)

4 Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
(Refrein)

Gebeden en voorbede

Zingen: Op Toonhoogte lied 485

1 De Heere zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

2 De Heere zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Zegen

Liturgisch bloemstuk

Thema: overvloed
In het stuk is er naar aanleiding van de dankdag voor gewas en arbeid allerlei oogst van het land verwerkt: rogge, mais, boerenkool en kalebassen. God gaf in ruime mate en wij mogen Hem daar vandaag speciaal voor danken! Mas symboliseert de overvloed die wij van God hebben ontvangen. Rogge laat iets zien van hoop op leven na de dood. Boerenkool zit vol met bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft. Zelfs in de winter waarin er niets meer groeit zorgt God voor voedzaam voedsel! Kalebassen (op de grond) staan voor verrijzenis vanwege de enorme groeikracht van de plant. Hortensia symboliseert hoop voor het nieuwe seizoen, al in de herfst worden de nieuwe knoppen voor het volgende voorjaar aangelegd in de takken.
n.a.v. Deuteronium 8 vers 10.


Naar het overzicht van de kerkdiensten