Liturgie van de dienst op zondag 13 juni 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Romeinen 8: 18 - 27

Openluchtdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 13 juni wordt er om 09:30 uur een openluchtdienst gehouden. Deze openluchtdienst is aan de Brinkkanterweg 39 in het weiland tegenover Boerderij de Pol. Bent u al aangemeld voor de reguliere diensten dan ontvangt u via kerktijd een uitnodiging om te komen. Heeft u zich nog niet aangemeld dan kan dat alsnog via het aanmeldformulier van kerktijd.nl †dan ontvangt u ook een uitnodiging.
Aanmelden kan ook bij ouderling-kerkrentmeester Albert Gotink, AGotink@hervormdscherpenzeel.nl of 06-5733 5720

Alle kinderen zijn welkom in deze dienst, er zal tijdens deze dienst geen oppas, zondagschool en kinderbijbeluur zijn. Kom zoveel als mogelijk op de fiets of lopend. Voor de oudere bezoekers zijn er stoelen beschikbaar. De overige bezoekers willen we vragen om zelf voor een kleed of stoel te zorgen. Let op: het gras kan nat zijn. †

Het is niet nodig om je Bijbel / psalmboek en de bundel Weerklank mee te brengen. Ieder bezoeker krijgt een liturgie (op papier).

Er staan collectebussen bij de uitgang voor bestrijding van de onkosten. Houd de website in de gaten voor nieuwsberichten, bijvoorbeeld bij †slechte weersomstandigheden. †

Wij hopen u daar te ontmoeten!†

Om deze dienst te mogen organiseren hebben we in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel een protocol opgesteld met daarin onder andere de volgende afspraken:†

  • Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten mogen de kerkdiensten niet bezoeken.†
  • Uitnodiging voor de dienst ontvangt u via kerktijd.nl.†
  • Kom op tijd en houd 1,5 meter afstand†
  • Tijdens de dienst blijft u op uw aangewezen plaats zitten.†
  • U volgt de aanwijzingen van de vrijwilligers op†

Zondag 13 juni gaan we verder met de serie preken uit de Romeinen brief. We luisteren naar hoofdstuk 8: 18-27.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 19: 1
1† Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid.
De held're lucht en 't zwerk, verkondigen Zijn werk en prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag, tot roem van Gods gezag, Zijn wonderen verhalen.
Dus weet ons nacht bij nacht Zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen.

Votum en groet

Zingen: Psalm 33: 7 en 10
7† De grote Schepper aller dingen
ziet uit het ongenaakbaar licht
het gans gedrag der stervelingen;
niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit
Zijn vaste woning,
waar
Hij heerst als Koning,
waar Zijn lof, Zijn eer,
klinkt
door al de bogen,
zien Zijn Godd'lijk' ogen
op al 't mensdom neer.

10† Zijn machtig' arm beschermt de vromen
en redt hun zielen van de dood.
Hij zal hen nimmer om doen komen
in dure tijd en hongersnood.
In
de grootste smarten
blijven onze harten
in de HEER' gerust.
'k Zal
Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
al mijn hoop en lust.

De 10 woorden van God

Zingen: Lied 487
1† HEER, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

2 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

3 Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 - 27
Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24
Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25
Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Zingen: Psalm 62: 1 en 5
1† Mijn ziel is immers stil tot God,
van Hem wacht ik een heilrijk lot,
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
ik zal geen grote wank'ling vrezen.

5† In God is al mijn heil, mijn eer,
mijn sterke rots, mijn tegenweer,
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
stort voor Hem uit uw ganse hart.†
God is een toevlucht t' allen tijden.

Preek Ė thema: Lijden en heerlijkheid

Zingen: Lied 211
Door al het lijden van de tijden
wordt naar verlossing toegeleefd.
De schepping smacht naar uw bevrijden,
naar 't heil dat U uw kindren geeft.
Wij zuchten mee en zien verlangend
naar U en uw verschijning uit.
Reeds hebben wij de Geest ontvangen,
die 'Kom!' roept, samen met uw bruid.

Door U, HEER Jezus, is het leven
dat nooit meer sterft aan 't licht gebracht.
Eens zult U ons met eer omgeven,
deelt U met ons uw troon en macht.
Is 't Vaderhuis straks onze woning,
dan zullen wij U zien, o HEER.
Daar vindt uw liefde haar bekroning
en brengen wij U eeuwig eer.

Dat uitzicht doet ons in dit leven
vol moed volharden in de strijd.
Houd steeds ons oog omhoog geheven
naar U, o HEER der heerlijkheid.
Versterk zo ons geloofsvertrouwen,
U gaf uw Geest als onderpand.
Nķ nog geloof, maar strŠks aanschouwen:
doe spoedig, HEER, uw woord gestand.

Gebed en voorbede

Zingen: Psalm 100
1† Juich aarde, juicht alom den HEER',
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

4† Want goedertieren is de HEER',
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Zegen


Naar het overzicht van de kerkdiensten