Liturgie van de dienst op Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Handelingen 2: 1 – 13

zangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Pinksteren, het feest van…..?
Wilt u een antwoord op deze vraag?
Luister en/of kijk dan op Tweede Pinksterdag naar de dienst.
U hoort hoe kinderen dit feest beleven. Ds. G. van Goch zal hier in zijn meditatie op reageren. Samenzang wordt verzorgd door Jolanda, Heleen en Maarten onder begeleiding van Nico van Egdom op het orgel. De muzikale intermezzo's komen van een ensemble met Geert Schalk - viool/altviool, Steven Boonstoppel - cello/contrabas en Pieter Verrips - piano/zang.
Om 9.30 uur kunt u deze dienst luisteren en kijken via kerkdienstgemist.nl

 1. Orgelspel

 2. Ensemble: Op, waakt op zo klinkt het luide – J.S. Bach

 3. Welkom en gebed

 4. Samenzang: Lied 170: 1, 2 en 3
  1 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt en gegeven.
  Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
  Diep in de nacht
  heeft Hij verlossing gebracht,
  heeft Hij ons licht aangeheven.

  2 Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
  doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
  Hij is zo groot,
  Hij overmande de dood.
  Wij zijn in Jezus herboren.

  3 Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
  Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
  en zo voortaan
  eren uw heilige naam
  en U in waarheid aanbidden.

 5. Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13
  En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
  En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
  En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
  En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
  Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
  Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
  En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
  En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
  Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia,
  Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
  Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
  En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
  Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

 6. Ensemble: Air a l'Italien – G.Ph. Telemann

 7. Kinderen vertellen wat Pinksteren voor hen is

 8. Samenzang: Lied 439: 1, 3 en 4
  1 HEER, U bent mij leven, de grond waarop ik sta.
  HEER, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
  Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
  zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
  Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
  HEER, ik bid U, blijf mij nabij.

  3 HEER, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
  HEER, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
  En niets in dit leven zal ons scheiden, HEER;
  zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
  Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
  en in uw vergeving leef ik nu.

  4 Vader van het leven, ik geloof in U.
  Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
  Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
  U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
  en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
  om het zaad te zijn van Gods rijk.

 9. Meditatie: Pinksteren, het feest van ...

 10. Ensemble: Air - J.S. Bach

 11. Samenzang: Lied 194: 1, 3 en 6
  1 HEER, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer.
  Laat ook van die milde regen dropp'len vallen op mij neer.
  Ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

  3 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft blinden d'ogen weer!
  Wil, o wil nu bij mij stilstaan. Werk in mij met kracht, o HEER!
  Ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij!

  6 Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij.
  Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and'ren, maar ook mij.
  Ja, ook mij, ja, ook mij, zegen and'ren, maar ook mij.

 12. Gedicht: Pinksteren
  Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
  de nederdaling van de Geest.

  Wat vlammen en geruis van wind,
  een taal, die nieuwe woorden vindt.

  Nu dalen er geen eng'len neer,
  ver lijkt de opgestane Heer.

  Er is een wonder voor ons oog:
  uit sintels rijst een vlam omhoog.

  Er is een wonder voor ons oor:
  Gods Geest vindt bij de mens gehoor
  .
  Wie Hem verried getuigt van Hem,
  wie Hem verliet spreekt met Zijn stem
  .
  Het is een vreemd, onzegbaar feest:
  de woord-geboorte van de Geest.

  En in de Geest daalt onze Heer
  voor eeuwig in ons midden neer!

 13. Ensemble: Kom o Heilige Geest/Breng ons samen (Sela)

 14. Samenzang Lied 441: 1, 3 en 4 Heer wijs mij uw weg
  1 HEER, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
  dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
  Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
  troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

  3 HEER, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
  dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
  Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
  spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

  4 HEER toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
  hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
  Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
  toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
  Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

 15. Dankwoord en gebed

 16. Samenzang: Lied 214: 1, 2 en 3
  1 Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal,
  dan zal Jezus wederkomen als de Rechter van 't heelal.

  Refrein:
  Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit?
  Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

  2 Eens zal op de grote morgen 't mensdom zwijgen eind'lijk stil:
  dan zal Jezus Christus vragen: 'Wat deed u om mijnentwil?'
  (refrein)

  3 Eens zal op de grote morgen Jezus' macht worden erkend:
  dan zal ieder mens beseffen, dat Gods Woord geen leugens kent.
  (refrein)

Liturgisch bloemstuk - Eenheid in verscheidenheid!

Alle bloemen in de vaas zijn gerbera’s maar niet een bloem is hetzelfde. De een is kleurrijk, sprankelend aanwezig terwijl een ander bescheiden, wat meer op de achtergrond is. De een is groot een ander juist klein. Een enkele bloem krijgt ondersteuning van een draadje omdat het anders niet lukt om het hoofd omhoog te houden.
De Heere God heeft ons verschillend gemaakt. Samen vormen wij, in onze verscheidenheid, Zijn gemeente. De Heilige Geest leert ons, gesymboliseerd in de eucalyptus, zuivert onze gedachten en maakt ons een.


Naar het overzicht van de kerkdiensten