Liturgie van de dienst op zondag 25 april 2021 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Lees het nieuwsbericht als u zich wilt aanmelden voor de diensten.

Voorganger: ds. G. van Goch

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De komende zondagen willen we in de morgendiensten verder gaan met de prekenserie uit de Romeinenbrief. De laatste twee preken gingen over het feit dat gelovigen vrij zijn van de wet. Door het lichaam van Christus zijn gelovigen gedood met betrekking tot de wet. Ze zijn ontslagen van de wet. Omdat zij die geloven Jezus Christus toebehoren, is hun roeping dat ze vrucht dragen voor God, door in nieuwheid van Geest te dienen. Dit werkt Paulus uit in hoofdstuk 8, waar hij spreekt over hoe degenen die in Christus Jezus zijn, wandelen naar de Geest. Dit alles is vrucht van Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.

Collecten

1. Diaconie: PDC De Herberg
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.

2. Kerkrentmeesters: Jeugdwerk

Maandelijkse collecte voor de Zending
Met het uitzenden van DaniŽlle Davelaar naar Zuid-Afrika hebben we als gemeente een grote verantwoordelijkheid op ons genomen. Naast gebed en meeleven (want ook dat is van groot belang) hebben we ook de taak om deze uitzending financieel mogelijk te maken! De brief van afgelopen najaar was nodig om de financiŽn op orde te krijgen en mede dankzij uw reactie is dat gelukt. Maar ook dit jaar staan we opnieuw voor de uitdaging het bedrag bij elkaar te brengen. Daarvoor worden allerlei acties op touw gezet, denkt u daarbij aan de online Bingo. En door de maandelijkse collecte voor de Zending twee keer per kwartaal voor DaniŽlle te bestemmen, is de hoop en de verwachting dat we in 2021 onze 'verantwoordelijkheid' gaan halen. Vandaar dat we ook deze maand uw en jouw bijdrage vragen.
Ontvangt u de gebedsbrief, dan hebt u kunnen lezen hoe belangrijk het werk van Choices en daarmee van DaniŽlle is. Twee vrouwen, meisjes, hebben door de begeleiding van Choices besloten hun kindje, ondanks de moeilijke omstandigheden geboren te laten worden!
Laten we dit werk blijven steunen in gebed, meeleven en een financiŽle bijdrage. Van harte aanbevolen.

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
    De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten