Liturgie van de dienst op Tweede Paasdag 5 april 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

zangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Maandag 5 april Tweede Paasdag, 9.30 uur kunt u online genieten van een samenzangdienst vanuit de Grote kerk te Scherpenzeel. Het thema is: de deur naar het leven. Ds. G.C. Bergshoeff verzorgt de meditatie. Tijdens deze dienst verlenen Pieter en Mieke Kuiper hun muzikale medewerking met piano en panfluit. Door een drietal zangers zullen prachtige liederen ten gehore worden gebracht, onder begeleiding van Wilfred Folmer op het orgel. Deze dienst is te bekijken via kerkdienstgemist.nl.

 1. Orgelspel

 2. Samenzang: Wil ons in het vroege licht verschijnen
  Wil ons in het vroege licht verschijnen,
  als de nacht nog om ons hangt.
  Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
  die ons droeve hart bevangt.
  Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
  in geloof en ongeloof tezamen:
  dat wij zien door tranen heen,
  Opgestane, U alleen!

  Wees dan als een wonder in ons midden,
  al zijn alle deuren dicht.
  Dat wij in ons luisteren en bidden
  speuren naar uw aangezicht.
  Troost ons met de tekens van uw lijden,
  dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
  op de eerste dag ontwaakt
  in de droom die levend maakt.

  Ga ons voor naar waar U bent begonnen
  in het heuvelland van hoop.
  Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
  richt daar onze levensloop.
  Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
  doe ons diep en duizendvoudig leven:
  vleugels van uw vredegroet
  dragen ons U tegemoet

 3. Muzikaal intermezzo: Christus heeft overwonnen, -mijn ziel vat blijde moed, nu komt na bitter lijden, een troost, een zalig goed.

 4. Welkom en gebed

 5. Samenzang: Weerklank Lied 181 - Nu is het Pasen
  Nu is het Pasen Jezus leeft!
  Komt allen, sluit u aan
  die onze dood verslagen heeft:
  de HEER is opgestaan!

  O blijf niet achter, aarzel niet,
  ga mee, de wereld door;
  Hij gaat door heel zijn rijksgebied
  ons zegevierend voor.

  Nu zal geen grens meer scheiding zijn,
  geen ras, geen kleur, geen taal,
  o landen, volken, groot en klein,
  Hij roept u allemaal!

  Geen macht in hemel en op aard
  maakt Pasen ongedaan,
  en wie zich achter Christus schaart
  zal vrede binnengaan.

  Want welke vijand ons bedreigt,
  zijn wapen deert ons niet
  als eens de laatste vijand zwijgt
  klinkt nog dit vrolijk lied.

  O hoor, de klokken luiden blij,
  komt allen, sluit u aan,
  dan zeggen, zingen, juichen wij:
  de HEER is opgestaan!

 6. Schriftlezing: Johannes 10:1-16
  1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
  2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
  3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
  4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
  5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.
  6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.
  7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
  8 Allen die vr Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
  9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
  10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
  11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
  12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
  13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.
  14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
  15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
  16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden n kudde en n Herder.

 7. Muzikaal intermezzo: Wohl mir dass ich Jesum habe -Wat een, voorrecht dat ik Jezus heb, hij is mijn houvast, hij verkwikt mijn hart, in ziekte en verdriet.

 8. Meditatie: 'De deur naar het leven'

 9. Orgelsolo

 10. Samenzang: Maranatha van Sela
  Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
  zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
  Komt de tijd dat alles anders wordt,
  er geen tranen en geen rouw meer zijn?

  Iedereen zal zien hoe Jezus komt
  op de wolken met bazuingeschal.
  Vol van luister, stralend als de zon;
  Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

  Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
  Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
  Dan kniel ik neer,
  voor U mijn Heer.
  Jezus, wacht toch niet langer, kom!

  Heer, wij zien met groot verlangen uit
  naar het eeuwig koninkrijk van God.
  Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
  met haar bruidegom verenigd wordt.

  Hef je handen op en kijk omhoog.
  Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
  met een brandend hart vervuld van hoop.
  Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

  Niets is beter dan bij U te zijn.
  Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
  Dan kniel ik neer,
  voor U mijn Heer.
  Jezus, wacht toch niet langer, kom!
  Jezus, wacht toch niet langer, kom!

 11. Muzikaal intermezzo: Jezus is ons licht en leven, - als een Held is Hij verrezen! Halleluja! (Liedboek voor de Kerken lied 222)

 12. Gedicht, 'Onze tijd'
  Nee, 't Is niet allemaal ellende
  en dreiging, angst en lelijkheid,
  onheil, dat niet is af te wenden,
  het is geen uitzichtloze tijd.
  Er zijn nog zoveel goede dingen:
  er staan nog sterren aan de lucht,
  er zijn nog bronnen die ontspringen
  uit donkre diepten, en de zucht
  van lentewinden in de bomen,
  de regendroppels op dor land,
  het zonlicht, uitgestort in stromen,
  een liefdeskus, een vriendenhand.
  Ons leven is niet enkel vragen
  terwijl er nooit een antwoord komt,
  het is niet enkel lasten dragen
  waaronder onze rug zich kromt.
  Er zij nog wndren te beleven!
  't Is niet alleen ons koel verstand
  dat ons de richting aan moet geven:
  het is Gods stem, het is Gods hand.
  Wij hoeven niet in 't donker verder,
  in twijfel en onzekerheid:
  want vr ons gaat de goede Herder,
  van wie ons zelfs de dood niet scheidt!

 13. Muzikaal intermezzo: Bist du bei mir -Als U bij mij bent kan ik rustig sterven.

 14. Samenzang: Genade zo oneindig groot (Op Toonhoogte 147)
  Genade zo oneindig groot,
  dat ik, die 't niet verdien,
  Het leven vond, want ik was dood
  en blind, maar nu kan 'k zien.

  Genade die mij heeft geleerd
  te vrezen voor het kwaad.
  maar ook - als ik mij tot Hem keer,
  dat God mij nooit verlaat.

  Want Jezus droeg mijn zondelast
  en tranen aan het kruis.
  Hij houdt mij door genade vast
  en brengt mij veilig thuis.

  Als ik daar in zijn heerlijkheid
  mag stralen als de zon,
  dan prijs ik Hem in eeuwigheid
  dat ik genade vond.

 15. Dankwoord en gebed

 16. Samenzang (zang/orgel/piano/panfluit): Weerklank Lied 183 U zij de Glorie
  U zij de glorie, opgestane HEER!
  U zij de victorie, nu en immermeer!
  Vol van licht en luister daalt de engel af
  en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf.
  U zij de glorie, opgestane HEER!
  U zij de victorie, nu en immermeer!

  Zie Hem verschijnen, Jezus, onze HEER,
  Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer.
  Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon;
  laat uw lied weerklinken: 'Christus overwon!'
  U zij de glorie, opgestane HEER!
  U zij de victorie, nu en immermeer!

  Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed,
  die met heel mijn wezen ik beminnen moet.
  Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,
  die mij in zijn glorie eeuwig delen laat.
  U zij de glorie, opgestane HEER!
  U zij de victorie, nu en immermeer!

Pasen 2021

Naar aanleiding van Joh. 10: 1 -16 en Matt.28.

De poort of de deur met daar achter het lege kruis laat zien dat we dankzij Jezus' offer door de deur mogen gaan van nieuw Leven.
Hyacint symboliseert de toewijding van Jezus en Zijn macht.
Olijftakken gaan over een verzoenend gebaar en overwinning
Appelbloesem laat het nieuwe begin zien door Jezus dood.
Scabiosa zaaddozen gaan over afsterven.
Anjers staan voor liefde en lijden
Eucalyptus heeft een zuiverende werking zoals de Heilige Geest die op ons heeft.

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten