Liturgie van de dienst op zondag 14 februari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: prof. dr. F. G. Immink, Woudenberg

Lezing: Johannes 12:12-33

eerste lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Voorzang: Weerklank Lied 139:1 en 5

Votum
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen.

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest.

Psalm 30:1 en 3

Geloofsbelijdenis

Psalm 40:5

Gebed om de opening van Het Woord en de Verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 12:12-33

Tekst voor de preek:
Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft... (Joh. 12:24)

Psalm 40:3 en 4

Preek

Weerklank Lied 149:1 en 4

Gebeden

Psalm 31:15 en 17

Zegen
De Heere zegene u, en behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten