Liturgie van de dienst op Tweede Kerstdag 26 december 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 2 : 8 - 20

Kerstzangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

> Bekijk ook het liturgisch bloemstuk - De kerst die we niet hadden verwacht

Op zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag, wordt de jaarlijkse kerstzangdienst gehouden, in de Grote Kerk van Scherpenzeel. Deze dienst zal online uitgezonden worden.

Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor Candela uit Renswoude o.l.v. Jaap van Dijk. Ds. Van Goch verzorgt de meditatie over het thema: ‘Er is Licht ondanks duisternis’.

U kunt luisteren naar en meezingen met de zangers die prachtige kerstliederen ten gehore brengen. Het orgel wordt bespeeld door Nico van Egdom. De zangdienst begint om 9.30 uur.

Orgelspel

Samenzang - 't Was nacht in Bethlehems dreven
't Was nacht in Bethlehems dreven, een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven, bij hunne kudde op wacht; (2x)

Zij hoopten saam, de vromen. Zij wachtten immer voort
of Jakobs ster zou komen naar het profetisch woord; (2x)

En ja, juist in die stonde, in deze zelfde nacht,
werd hun, door engelenmonden, het blijde nieuws gebracht; (2x)

Welkom en gebed

Samenzang - Wees stil en kom wat dichterbij
Wees stil en kom wat dichterbij
dit kind van Bethlehem:
het einde, het begin is Hij;
niets kan ik zonder Hem.
Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven, midden in de dood -
Hij laat mij niet alleen.

Hij is de deur die openstaat
en achter mij zich sluit,
de herder die met raad en daad
mij voorgaat, in en uit.
Hij is een weg, recht door de zee,
mijn pad in de woestijn,
zijn ja is ja, zijn nee is nee,
zijn woord zal waarheid zijn.

Hij is de wijnstok die mij draagt,
geplant in Bethlehem,
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt:
mijn vruchten zijn uit Hem!
Wees stil en kom wat dichterbij
en zeg mij zingend na:
begin en einde, dat zijt Gij,
alfa en omega!

Koor
- Engelen zingen
Engelen zingen het: ERE ZIJ GOD, GLORIE EN EER. En wij zingen het.
- Herders in 't veld
Herder in 't veld van Efratha horen het gloria. Blij klinkt het: Uw Koning wacht. Zoek de vrede bij dit Kind. Want voor wie er in Zijn Naam geloven, komt er een nieuwe morgen.

Schriftlezing - Lukas 2 : 8 - 20
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Samenzang - God in ons midden (wk 121: 1)
God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

Meditatie - Er is licht, ondanks duisternis

Orgelintermezzo

Gedicht - Licht
Toen Jezus werd geboren in de wereldnacht
heeft God geglimlacht om dit nieuwe leven,
en in het donker scheen een ster van grote kracht:
het Licht der wereld had de nacht verdreven.

En ook al zien we soms dat licht niet meer:
de dag breekt aan; wij hebben niets te vrezen;
de Morgenster gaat op, de Heer komt weer!
En als Hij komt, zal er geen nacht meer wezen.

Amen

Samenzang - God biedt u nu zijn vrede aan
God biedt u nu zijn vrede aan,
wees blij en vrees niet meer,
want Christus, die ons zalig maakt,
kwam op de aarde neer.
Wij waren vast in satans macht,
Hij bracht daarin een keer.

Refrein
o, tijding van vreugde en troost, vreugde en troost,
o, tijding van vreugde en troost.

Kom, zing voor Hem uw hoogste lied,
gij allen die hier zijt,
zing liefdevol en eensgezind,
zing in verbondenheid:
op 't heerlijk, heilig Christusfeest
is Hij ons zo nabij.
(Refrein)

Koor
- Christmas again
Volg het voorbeeld van de Vader, die Zijn Zoon gaf, door het beste wat we hebben aan elkaar te geven, nl. VREDE OP AARDE, gericht op het Kerstfeest, de dag dat Jezus werd geboren. Vergeet de bellen, rendier, cadeautjes. Geef wat je hebt, liefde en mededogen. God bracht het offer om de wereld weer één te maken.
- He is the light of the world
Breng de eer aan de Zoon van God, Hij is het Licht, dat schijnt. Hij brengt de verlossing, kom, breng HEM de eer. Kom en je vindt wat je zoekt in dit Kind, zo bijzonder. Breng HEM de eer. Dan zul je gaan, stil verlicht door het wonder, zingend Ere zij God.

Dankwoord en gebed

Samenzang - Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Orgelspel

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten