Liturgie van de dienst op zondag 22 november 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: DaniŽl 12:1-4; 1 Thessalonicenzen 5:1-11

afsluiting kerkelijk jaar, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Met deze zondag sluiten we het kerkelijk jaar af. Daarna begin de advent. De tijd waarin we ons voorbereiden op de komst van Christus naar deze wereld. Komende zondag mag ook de blik naar de toekomst zijn gericht, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Op deze oudjaarsdag van de kerk lezen we de namen van hen die ons ontvallen zijn. Altijd weer een beladen moment. Zeker voor hen die een geliefde hebben te betreuren. We noemen hun namen in het licht van het nieuwe leven dat Christus voor ons bereid heeft. We mogen daarbij ook denken aan het woord van Christus, dat in het afgelopen jaar op menig begraafplaats hebben geklonken: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. We lezen in deze dienst DaniŽl 12:1-4 en 1 Thessalonicenzen 5:1-11.

Aanvangslied: Psalm 91:1

Onze hulp en groet

Zingen: Psalm 103:8 en 9

Gebed

Orgelspel Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (J..S. Bach)

Voorlezen van de namen (staande)

Stilte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 353:1, 5 en 6
allen gaan weer zitten

Lezing uit de Schrift: Daniel 12:1-4 en 1 Thessalonicenzen 5:1-11

Zingen: Psalm 130:3 en 4

Preek

Orgelspel Wachet auf, ruft uns die Stimme (J.S Bach)

Op, waakt op, zo klinkt het luide. Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd. Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken, gij maagden die de Heer verbeidt?
Gij slapenden ontwaakt, de bruidegom genaakt, halleluja.
Nu opgestaan het feest breekt aan, gij moet hem ijlings tegen gaan.

Laat ons U ter ere zingen, met allen die Uw troon omringen,
een koor van mens' en eng' lenstem.Paar' len zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit den hogen, het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet, geen hart heeft ooit vermoed, zulk een vreugde.
Zo juichen wij en roemen blij de glorie van de heerschappij.

Gebed

Zingen: Lied 86:1 en 5

De HEERE zegene u en behoede u
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten