Liturgie van de dienst op Dankdag 4 november 2020 om 15:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 27:14-25 en 33-36

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.


Liturgisch bloemstuk: dank God in allesDe kerkenraad en de dominee komen binnen.

De mededelingen en de voorbeden worden voorgelezen.

We zingen Lied 146 Op Toonhoogte
Dank U voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
dat ik danken kan!

Stil gebed

Votum en groet

We zingen Psalm 116:1
God heb ik lief, want die getrouwe Heer'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Geloofsbelijdenis (we spreken uit wat we geloven) Psalm 104:14-28

We zingen Lied 16 Op Toonhoogte
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor u
U alleen bent mijn kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U

We bidden om de hulp van de Heilige Geest.

We lezen uit de Bijbel Handelingen 27:14-25 en 33-36

Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt.
En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg.
En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Klauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden.
Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door; en omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Syrtis terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven.
En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord.
En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord.
En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen, en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen.
En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen.
Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip.
Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en Die ik ook dien;
die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie, God heeft u allen die met u varen, geschonken.
Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is.

En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen en hij zei: Het is vandaag de veertiende dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen.
Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding; want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen.
En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen, en na het gebroken te hebben begon hij te eten.
En zij vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich.

We gaan nu luisteren naar de preek met als thema: Dankt God in alles

We zingen Lied 541 (Op Toonhoogte)
(Refrein)
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
er 's niets wat God niet kan doen (2x)

1. De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!
(Refrein)

2. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij
(Refrein)

We gaan de Heere God danken en bidden

We zingen Psalm 146:1
Prijs de HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

We krijgen nu Gods zegen mee

Orgelspel

Dankt God in alles!

Toelichting liturgisch bloemstuk Dankdag 2020

God blijft onveranderd wat er ook gebeurt dat is wat de hangende amaranthus (aan de rechterzijde van het stuk) laat zien.
De zonnebloemen symboliseren toewijding. De zonnebloem draait haar bloem naar het licht en heft haar hoofd op in dank naar God!
Het gras geeft de kwetsbaarheid van het leven weer terwijl de klimop Gods trouw laat zien.
De tarwearen op de grond staan voor de dood en opstandingskracht van Christus.
De zaaibak en de gieter laten het proces zien van zaaien, water geven en oogsten van de vruchten, we danken God dat hij zegen, kracht, regen en droogte gaf waardoor er oogst mag zijn!

N.a.v. Handelingen 27:35

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten