Liturgie van de dienst op zondag 26 juli 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mattheüs 7:24-29

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De morgendienst van zondag 26 juli staat in het teken van de Vakantiebijbelweek. Het thema van deze dienst is 'Sta stevig'. Aan de hand van de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer uit Mattheüs 7:24-29 werken we dit thema uit. Enkele kinderen en de muziekgroep verlenen hun medewerking. We hopen veel kinderen te ontmoeten.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 100: 1 en 2
(we belijden dat de Heere onze God is en dat wij Hem willen gehoorzamen)

1   Juich aarde, juicht alom den HEER',
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2   De HEER' is God. Erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt - en geenszins wij -
tot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk tot Zijne dienst bereid.

Stil gebed
(ieder bidt persoonlijk dat het een fijne en gezegende dienst mag worden)

Votum
(de predikant belijdt namens allen dat  we de hulp van God verwachten voor deze dienst)
Groet
(de predikant mag namens God de gemeente genade aanzeggen)

Zingen: Psalm 95: 1 en 4
(we zingen dat God een rots is en dat Hij voor ons zorgt)

1   Komt, laat ons samen Isrels HEER',
de rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijde zang ontmoeten!
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lofgedicht
en blijde psalmen juichend groeten.

4   Want Hij is onze God, en wij
zijn 't volk van Zijne heerschappij,
de schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,
verhardt u niet, maar laat u leiden.

We luisteren naar Gods goede geboden

Zingen Psalm 143: 10
(We zingen dat  God ons bij de hand pakt en helpt dat we gehoorzaam zijn )

10 Leer mij, o God van zaligheden,
mijn leven in Uw dienst besteden,
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand!
Uw goede Geest bestier' mijn schreden
en leid' mij in een effen land.

Gebed
(de predikant vraagt God om de preek te begrijpen)

Schriftlezing: Mattheus 7:24-29
24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;
27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.
28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,
29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.

Zingen: Themalied VBW 2020 Duik erin

Refrein:
De Bijbel is een boek, vol verfrissende verhalen.
En als je ze gaat lezen, dan krijg je nieuwe moed.
Ja, als je ze gaat lezen, dan ontdek je:
God is goed!
Dus:
Duik erin! Duik erin!
Jezus is het einde,
maar ook de levensbron,
van alles het begin! Duik erin!

 1. Soms ben ik een angsthaas, soms ben ik een held.
  Soms voel ik me sterk, soms ben ik uitgeteld.
  Voor God maakt het niet uit. Ik weet dat Hij mij kent! O, yes!
  Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
  dat ik een kind van God mag zijn!
   
 2. De één is al heel groot, de ander nog maar klein.
  De één is reuze blij, de ander die heeft pijn.
  God neemt ons bij de hand. Hij laat ons nooit alleen. O, yes!
  Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
  dat ik een kind van God mag zijn!
   
 3. Zo lees ik over mensen, een lange, lange rij,
  tevreden of vol vragen, mensen net als wij.
  Maar God blijft eeuwig trouw. Nee, niemand is als Hij! O, yes!
  Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
  dat ik een kind van God mag zijn!

 Lied 612

Refrein:
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1   Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de HEER bij name kent.
(Refrein)

2   En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
(Refrein)

Lied 611

1   Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze HEER.

2   Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De HEER zal als een muur
rondom je leven zijn.

3   Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Preek: Sta stevig!

Zingen: Lied 453

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste HEER,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Dankgebed en voorbede
(Predikant dankt God en bidt voor mensen die het moeilijk hebben)

Zingen: Lied 455: 1 en 2
(We zingen dat we met woorden en daden willen laten zien dat we op de rots bouwen)

1   O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2   Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Zegen
(Met de zegen bevestigt God dat Hij met een ieder van ons mee wil gaan)

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten