Liturgie van de dienst op Tweede Paasdag 13 april 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 24 : 1-12

Paaszangdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Kijk en luister deze dienst mee op Youtube

Inleidend: instrumentaal (Knipperlichtband)

Samenzang: Gezang 173 1,2 en 3
Halleluja, lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam;
wiens bloed ons heeft geheiligd,
die dood geweest is, en Hij leeft,
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt.

De Koning op des Vaders troon,
de eerstgeboren uit de doŰn,
de bloed- en heilgetuige,
der vorsten Vorst, der heren Heer,
zij heerschappij en dank en eer.
Dat alle knie zich buige!

Lof zij het Lam, Gods metgezel,
uit Davids zaad d' ImmanuŽl,
God, in het vlees verschenen.
In Hem, die wederkomen zal,
in Hem aanbidde 't gans heelal
de HERE, de Drie-ene!

Welkom en gebed

Samenzang: Gezang 176 1,2,4 en 6
In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen.
Englenmond brengt het bericht dat de droefheid doet verdwijnen.
Wat beloofd werd, is voldaan! Onze Heer is opgestaan!

Uitverkoren kerk van God, wil voor satans macht niet beven.
Veilig, zeker blijft uw lot, Christus heeft de dood verdreven.
Ook uw morgenstond breekt aan, Sions Vorst is opgestaan!

O, die dag van heil en loon, dag van jubel, dag van glorie
Wie ontsliepen in Gods Zoon, zullen opstaan in victorie.
't Eeuwig licht is opgegaan. Onze Heer is opgestaan!

Knipperlichtband
Er is een Verlosser Gezang 428
Omdat Hij Leeft

Schriftlezing: Lukas 24 : 1-12

Samenzang: Gezang 175 1,4 en 8
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood Zijn toekomst tegemoet.

't Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft
en die in Zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

Meditatie: De dood is dood (ds. Van Goch)

Knipperlichtband:
Zegekroon
"Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!"
Jezus leeft in eeuwigheid Gezang 448

Gedicht

Samenzang: Gezang 167 1,2 en 3
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan;
Wie in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet.

Dankwoord en gebed

Orgelspel


De kleur wit staat voor het licht, het vrij zijn van zonde en schuld en een nieuwe begin.
Brem is een teken van hoop en nederigheid.
De witte lelie staat voor heiligheid en geestelijke reinheid.
De Lysianthus staat symbool voor waardering en dankbaarheid.
Leeuwenbekken staan voor vinden wat verloren is.
Wilgentakken staan voor nieuw leven en hoop.

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
    De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten