Liturgie van de dienst op zondag 26 januari 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 1 Sam. 18:1-5; 19:1-7 en 20:11-16

Kerk & school

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 26 januari staat de dienst in het teken van Kerk en School. De kinderen van de christelijke basisscholen hebben gewerkt met het thema 'Dapper als David'. Tijdens de dienst staan we stil bij de vriendschap tussen Jonathan en David. Dat is een bijzondere vriendschap, waar beiden mannen voor gaan. Niet alleen David is dapper, ook Jonathan.

Welkom en mededelingen

Zingen: De Heer is mijn Herder (OTH 484)
(Refrein)
De Heer is mijn Herder,
Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg
die ik moet gaan.
De Heer is mijn Herder.

1. Al ga ik door een donker dal,
ik hoef niet bang te zijn.
Ik weet dat U mij bij zult staan,
U bent heel dicht bij
(Refrein)

2. Want wat mij ook wordt aangedaan,
U helpt mij telkens weer.
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer
(Refrein)

3. Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd.
En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid.
(Refrein)

Stil gebed (ieder bidt in stilte voor een goede en gezegende dienst)

Votum (de predikant bidt namens de gemeente om de afhankelijkheid van God te belijden) en
groet (de groet bevestigt dat God de gemeente wil ontmoeten)

Zingen: Psalm 81: 1, 11 en 12 
1. Zingt nu blij te moÍ 't machtig Opperwezen
enen lofzang toe! Om ons heilgenot
worde Jakobs God met gejuich geprezen.

11. Ik, Ik ben de HEER', 'k ben uw God, Die heilig
ijver voor Mijn eer; Die u door Mijn hand
uit Egypteland leidde, vrij en veilig.

12. Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedig
op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig.

Wij luisteren naar Gods goede regels
(Ex. 20: 2 Ė 17 en Mt. 22: 37-40)

Zingen: Als je geen liefde hebt (Weerklank 605)
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

(Refrein)
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
(Refrein)

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
(Refrein)

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
(Refrein)

Schriftlezingen: 1 Samuel 18: 1 Ė 5; 19: 1 Ė 7 en 20: 11 - 16
Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David trok eropuit, overal waar Saul hem naartoe stuurde; hij gedroeg zich verstandig, en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk, en ook in de ogen van de dienaren van Saul.

Saul sprak er met zijn zoon Jonathan en met al zijn dienaren over om David te doden. Maar Jonathan, de zoon van Saul, was David zeer genegen. Jonathan vertelde David: "Mijn vader Saul probeert je te doden; welnu, wees morgenochtend toch op je hoede, houd je verborgen en verstop je. Maar ik zal naar buiten gaan en naast mijn vader gaan staan op het veld waar je bent. Ik zal met mijn vader over je spreken en zien wat het wordt; dat zal ik je vervolgens vertellen."
En Jonathan sprak met zijn vader Saul goed over David en zei tegen hem: "Laat de koning niet zondigen tegen zijn dienaar David. Hij heeft immers niet tegen u gezondigd, en wat hij doet is heel goed voor u.  Hij heeft zijn leven immers in de waagschaal gesteld en de Filistijn verslagen. De HEERE heeft voor heel IsraŽl een grote verlossing teweeggebracht. U hebt het gezien en bent er blij mee geweest. Waarom zou u dan tegen onschuldig bloed zondigen, door David zonder reden te doden?"
Saul luisterde naar de stem van Jonathan en Saul zwoer: "Zo waar de HEERE leeft, hij zal niet gedood worden!"
Jonathan riep David en Jonathan vertelde hem al deze woorden. Jonathan bracht David naar Saul, en hij was in zijn tegenwoordigheid zoals voorheen.

Toen zei Jonathan tegen David: "Kom, laten we naar buiten gaan, het veld in." En zij gingen beiden naar buiten, het veld in. Jonathan zei tegen David: "De HEERE, de God van IsraŽl, is mijn Getuige dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd uit zal horen; en zie, als het er dan goed voor David voorstaat, en ik stuur je geen bericht om het voor je oor te onthullen, dan mag de HEERE zů en nog veel erger met Jonathan doen! Als het echter mijn vader goeddunkt het kwaad over je te brengen, dan zal ik het ook voor je oor onthullen. Ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Moge de HEERE met je zijn, zoals Hij met mijn vader geweest is. Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van de HEERE bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden, ook niet wanneer de HEERE eenieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben!"
Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei: Laat de HEERE rekenschap eisen van de vijanden van David!

Inzameling van de gaven voor de doelen afgekondigd aan het begin van de dienst

Kinderen zingen voorin de kerk:Ik ben dapper als David
Vers 1 + refrein: door de kinderen voorin in de kerk, vers 2, 3 en 4: door de gemeente

(Refrein)
Ik ben dapper dapper dapper, net als David
En niet bang bang bang om door te gaan,
Ik ben dapper dapper dapper net als David,
Samen met mijn God samen met mijn God kan ik elke reus verslaan!

1. Als ik speel op het schoolplein en ik word gepest,
Loop ik toch niet weg al ben ik kleiner dan de rest
Refrein: Want ik ben dapper...

2. Als ik lig in het donker en ik zie een schim (of: spin)
Doe ik gauw het licht aan, ik ben klein, maar ik ben slim
Refr ein: Want ik ben dapper...

3. Wil je overwinnen maar je bent niet sterk,
Met geloof beginnen is het halve werk!
Refr ein: Want ik ben dapper...

David werd gekozen boven alles uit
Vers 1: door de kinderen voorin in de kerk, vers 2, 3 en 4: door de gemeente.

1. David werd gekozen boven alles uit.
Hij, de kleine jongen, met de herdersfluit.

2. Hij kwam als de kleinste helemaal vooraan;
Hij mocht koning worden, koning in Gods naam.

3. David heeft gezongen, David speelde harp
En hij heeft gesprongen, vrolijk voor de ark.

4. David gaf de toon aan; David zong ons voor
En die oude woorden, zingen nog steeds door.

Preek: David en Jonathan

Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij
1 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

2. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot
ben ik door U geweven; U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.
(Refrein)

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 116: 1, 10 en 11

1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

10. Ik zal Uw Naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

11. Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
om daar met lof Uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
elk heff' met mij de lof des HEEREN aan!

Zegen

Orgelspel
Na de dienst wordt iedereen hartelijk uitgenodigd om in Philalethes koffie/thee/fris te drinken. Tegelijk kunnen we de werkjes bekijken van de kinderen van de basisscholen.

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
    De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten