Liturgie van de dienst op Dankdag 13 november 2019 om 19:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Rom. 14 en 1 Tim. 4:1-5

in Achthoek, na de dienst: voedselpakketten kopen voor Satu Mare & Borla

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zoals bekend kunnen op 6 november (dankdag voor gewas en arbeid) de diensten nog niet plaatsvinden in ons eigen kerkgebouw. Na overleg tussen het moderamen en De Achthoek is besloten om de middagdienst (voor de kinderen) te laten plaatsvinden in De Achthoek op woensdag 6 november om 15.00 uur.

De avonddienst is op woensdag 13 november. Danken voor gewas en arbeid is best een aangelegen punt momenteel. Er zijn immers forse zorgen in de landbouw. Allerlei milieumaatregelen dreigen de boeren fataal te worden. En tegelijk realiseer je je dat we de aarde in bruikleen hebben gekregen van onze goede God. En dat geeft een verantwoordelijkheid. Maar dat geldt niet alleen voor de boeren en de bedrijven, dat geldt in de eerste plaats ook voor ons zelf. Hoe is ons consumeren geworden? Zijn wij nog bereid onze levensstijl aan te passen? Hoe dankbaar zijn we eigenlijk nog met wat we uit Gods vaderlijke hand ontvangen? Reden genoeg om hier een moment bij stil te staan.

 • Aanvangslied Ps. 24:1
 • Votum en groet
 • Ps. 24:2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 423:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Rom. 14 en 1 Tim. 4:1-5
 • Ps. 31:15
 • Prediking
 • Lied 467
 • Gebed
 • Ps. 65:8 en 9
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten