satumare

Reformierte Gemeinde Satu Mare,
(Református Egyházközség) Satu MareRoemenië

Wijk Szamos Negyed

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heere Jezus!
De genade van onze Heere Jezus zij met u allen.
(Openbaring 22: 20-21)

In 1996 is de Reformierte Gemeinde van de stad Satu Mare onze partnergemeente geworden. Dit is in nauw overleg met de Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) gebeurd. Onze partnergemeente is een Hongaars-sprekende ‘Reformierte Kirchengemeinde’ in de wijk Szamos Negyed.

ISatu Maren de afgelopen jaren is de relatie tussen onze gemeente in Scherpenzeel en de Reformierte Gemeinde van Satu Mare gegroeid. Er zijn veel Scherpenzelers op bezoek geweest in Satu Mare, maar ook hebben wij veel leden van de gemeente uit Satu Mare in Scherpenzeel mogen ontvangen.

Over en weer bidden de gemeenten voor elkaar. Zij voor ons en wij voor hen.
Het is heel bemoedigend en hartverwarmend om je in onze relatie samen gemeente van Christus te weten.

De voorgangers van de gemeente in Satu Mare zijn: Bogya Kis Ferenc en Bogya Kis Maria, een predikantenechtpaar.

Satu MareZie ook

Wat is er gerealiseerd?

Van 1996 – 2004 heeft onze gemeente meegeholpen aan de bouw van het kerkgebouw voor de gemeente in Satu Mare.

De kerkenraad van Satu Mare heeft in 2001 met succes een toerustingscursus gevolgd in Budapest. In 2006 werd in een gezamenlijke Bijbelstudie door ds. J. van Oostende toerusting gegeven over diaconaat in de gemeente, in verband met het lopende maaltijdenproject.

Van 2007 t/m 2010 kwam er een jaarlijks vervolg in de vorm van een toerustingsconferentie. De toerusting spitste zich toe op hoofdstukken uit het instructieboek “Wees een rots!” ("Légy köszikla!" door ds. Papp Vilmos) Dit is een handboek over de taken van de presbyters in de gemeente. Het werd door onze gemeente aan de kerkenraad van Satu Mare aangeboden.

Diaconale commissie
Voor enige hulp aan hulpbehoevende ouderen en alleenstaanden is een diaconale commissie ingesteld.
Deze vrouwen bezoeken ouderen en zieken en verlenen medische hulp d.m.v.  medicijnen ed.
Scherpenzeel draagt bij aan de bekostiging van medicijnen en hulpmiddelen.

Diakonische HuisEr is in 2011 een huis aangekocht met behulp van onze gemeente, diverse stichtingen in Nederland, Duitsland en Zwitserland, voor dagopvang van ouderen. Dit huis staat vlakbij de kerk, de pastorie, de kleuterschool en het kerkelijk bureau.
Het huis is totaal gerenoveerd met medewerking van eigen gemeenteleden.
Dit huis wordt nu gebruikt voor dagopvang van http://www.hervormdscherpenzeel.nl/images/altersheim.jpgouderen. Hier kunnen de ouderen gezellig bij elkaar zijn in een fijne omgeving, een maaltijd gebruiken, zingen en Bijbellezen.
Dan zijn ze een poosje weg van de eigen sombere en ’s winters koude flat en kunnen ze in een fijne omgeving bij elkaar zijn.

Wat zijn de lopende projecten?
kerstpakkettenIn de kersttijd worden pakketten uitgedeeld aan de armste leden van de gemeente in Satu Mare.

Sinds 2004 verstrekt de partnergemeente in Satu Mare in het winterseizoen twee keer per week een warme maaltijd aan ouderen van de gemeente die te arm zijn om hierin zelf te voorzien. Dit project is in 2004 gestart met hulp van EO Metterdaad en wordt voortgezet door onze commissie. Deze maaltijd gebruiken ze in het nieuwe Diaconaal Centrum. Bij zo’n 20 ouderen/zieken worden de maaltijden thuisgebracht.
Scherpenzeel draagt hiervoor nog steeds financieel bij. Via een afbouwregeling gaat Satu Mare meer bijdragen.

Wat doen we door het jaar heen voor onze partnergemeente

Op de tweede woensdag in maart (biddag) een lectuurproject.
Op de eerste woensdag in november (dankdag) de actie kerstpakketten.

PotgrondactieOp de eerste zaterdag van de maand maart is de potgrondactie. De afgelopen jaren werd de opbrengst gebruikt voor het warme maaltijdenproject.

Driemaal per jaar wordt de eerste collecte van de morgen- en/of avonddienst bestemd voor de partnergemeente in Satu Mare (voor de vakantiebijbelclub of voor lopende projecten). Tijdens de drie diensten bidden de partnergemeenten voor elkaar en zingen we dezelfde slotpsalm in de dienst.

Van tijd tot tijd wordt er een gemeenteavond georganiseerd waarin de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa de gemeente in Scherpenzeel inlicht over de stand van zaken wat betreft Satu Mare. Soms valt dit samen met een bezoek van broeders en/of zusters naar of uit Satu Mare.

Regelmatig wordt er een bericht geplaatst in de kerkbode ‘De Vijf Gemeenten’ over het wel en wee van de partnergemeente.

Jaarlijks wordt er in december het informatieblad ‘Levensteken’ in de kerk gelegd waarin adressen van broeders en zusters uit Satu Mare zijn opgenomen, zodat door onze gemeenteleden kerstgroeten gestuurd kunnen worden.

Verder willen we het diaconale bewustzijn van de gemeente stimuleren. De Diakonische Gruppe zal goede begeleiding geven en/of tijdelijke financiële ondersteuning verlenen aan hen die dat nodig hebben, bv. hulp aan zieken of ouderen of soms aan mensen in armoede die afgesloten zijn van gas, elektra of water.

Ook wordt jaarlijks door onze gemeente extra geld beschikbaar gesteld om de zieken thuis twee keer per week een warme maaltijd te brengen. Dat is voor die mensen die niet meer naar het Diaconaal Centrum kunnen komen.

In april 2016 zijn 26 gemeenteleden uit Scherpenzeel In Satu Mare en Borla op bezoek geweest.
Voor sommigen was dit de eerste keer, anderen waren er al vaker geweest.
Het ging om ‘gemeentecontacten’. Er zijn veel ontmoetingen geweest, thuis bij de mensen en in het Diaconaal Centrum.
Drie middagen was er een conferentie. Ds. Bergshoeff had als thema gekozen: ‘Omzien naar elkaar, doel en betekenis’.
Het ging om de Bijbelse basis: waarom zijn we geroepen om te zien naar elkaar. En de vragen: wie zijn de vermoeiden en verstrooiden in onze tijd, waar besteedt u de meeste aandacht aan en is dat veranderd in de afgelopen periode.
In die week is het Diakonische huis officieel geopend en kreeg de naam ‘Diaconaal Centrum.

We kunnen dankbaar terugzien op een goede reis met veel fijne ontmoetingen.